Xem xét lại công tác thanh tra của các ngành, địa phương đối với doanh nghiệp

Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh soát xét lại công tác thanh tra của các ngành, địa phương đối với DN thời gian qua đã phù hợp với quy định pháp luật chưa? Chỉ đạo các ngành có kế hoạch thanh tra, kiểm tra phù hợp tránh chồng chéo, trùng lặp


Trả lời


Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh (13-11-2019 10:33 AM)

- Về đề xuất Thanh tra tỉnh soát xét lại công tác thanh tra của các ngành, địa phương đối với doanh nghiệp thời gian qua đã phù hợp với quy định của pháp luật chưa?

Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo quy định của Luật thanh tra và các Luật chuyên ngành, hầu hết các ngành đều có chức năng và có tổ chức bộ máy để thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, bao gồm cả thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, do vậy việc nêu chung vấn đề “công tác thanh tra các ngành, địa phương đối với doanh nghiệp thời gian qua đã phù hợp với quy định của pháp luật chưa” mà không nêu cụ thể nội dung, sự việc tại một doanh nghiệp cụ thể là khó có cơ sở để trả lời.

Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng là trách nhiệm chủ yếu hàng năm của cơ quan thanh tra các cấp. Thông qua các cuộc thanh tra này đã đánh giá trách nhiệm của Giám đốc, Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra (trong đó có thanh tra doanh nghiệp). Cùng với thanh tra trách nhiệm của ngành thanh tra, những năm gần đây UBND tỉnh thường xuyên thành lập các đoàn thanh tra liên ngành, tiến hành thanh tra công vụ của cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ được giao trong đó có nhiệm vụ thanh tra các doanh nghiệp. Các cuộc thanh tra này nhằm phát hiện các sai phạm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Qua theo dõi công tác thanh tra các ngành, địa phương đối với doanh nghiệp thời gian qua chưa phát hiện trường hợp nào thực hiện không phù hợp với quy định của pháp luật.

Tuy nhiên,Thanh tra tỉnh cho rằng do chính sách pháp luật chồng lấn chức năng nhiệm vụ của các sở ngành, địa phương nên có lúc, có nơi, có vụ việc còn có hiện tượng cùng một nội dung nhưng nhiều cơ quan đều có chức năng quản lý, gây khó khăn phiền hà cho doanh nghiệp. Đối với vấn để này thời gian tới cần phải nghiên cứu đúc rút kinh nghiệm thực tiễn để kiếm nghị Quốc hội, Chính phủ thay đổi một số quy định của pháp luật sao cho một nhiệm vụ chỉ có một cơ quan chủ trì quản lý, các cơ quan khác chỉ có chức năng phối hợp; cơ quan chủ trì phải chịu trách nhiệm chính.

- Về chỉ đạo các ngành có kế hoạch thanh tra, kiểm tra phù hợp để tránh chồng chéo.

Từ nhiều năm nay, Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo xử lý việc chồng chéo trùng lắp trong thanh tra, kiểm tra nói chung và thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp nói riêng (xử lý trùng lặp cả đối với Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan ngành dọc trên địa bàn). Đặc biệt từ khi có Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chính hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành Văn bản số 3355/UBND-KT1 ngày 05/6/2017 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, hoạt động thanh tra theo kế hoạch hằng năm được xử lý chồng chéo, trùng lặp chủ yếu từ khâu xây dựng kế hoạch thanh tra. Các kế hoạch thanh tra của sở, ngành, địa phương được Thanh tra tỉnh soát xét, cho ý kiến trên cơ sở định hướng và tổng thể toàn bộ kế hoạch thanh tra trong tỉnh và kế hoạch kiểm toán Nhà nước, sau khi tiếp thu ý kiến của Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, ngành, địa phương mới trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Đối với hình thức thanh tra đột xuất, xuất phát từ chỉ đạo trong quá trình quản lý hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đây là các cuộc thanh tra rất cần thiết, là nhiệm vụ quản lý nhà nước nên không thể dự kiến kế hoạch trước. Tuy nhiên, đối với các cuộc thanh tra này, tuy không bắt buộc nhưng một số ngành trước khi triển khai thường có văn bản hỏi, xin ý kiến của Thanh tra tỉnh để tránh trùng lặp về thời gian. Do đó, ngoài trừ thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, khẳng định hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không có chồng chéo trùng lắp về nội dung, thời gian, đối tượng thanh tra, kiểm tra là doanh nghiệp.

Tuy nhiên do tính chất, phạm vi, thẩm quyền trong hoạt động thanh tra, bên cạnh thanh tra còn có hoạt động của kiểm tra chuyên ngành, đây là hoạt động thường xuyên của các cơ quan quản lý nhà nước được giao nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật (kiểm tra an toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chất lượng công trình xây dựng, tải trọng ...). Các cuộc kiểm tra chuyên ngành thường có thời gian ngắn < 01 ngày, là hoạt động rất cần thiết để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý sai phạm giúp doanh nghiệp hoạt động tuân thủ quy định pháp luật.

Hoạt động kiểm tra chuyên ngành là hoạt động cần thiết do yêu cầu công tác quản lý của Nhà nước và được pháp luật quy định. Tuy Chính phủ, UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo để giảm thiểu sự chồng chéo, trùng lắp về nội dung và thời gian thanh tra, kiểm tra, cũng như tổ chức thành các đoàn thanh tra liên ngành để lồng ghép kiểm tra nhiều nội dung tại một đơn vị, doanh nghiệp, nhưng hoạt động kiểm tra chuyên ngành không phải khi nào cũng thành lập được đoàn thanh tra liên ngành và chỉ kiểm tra 01 lần trong năm/doanh nghiệp. Mặt khác do chức năng, nhiệm vụ của các ngành khác nhau và nhiều cuộc kiểm tra phải được tiến hành đột xuất mới đánh giá chính xác, khách quan kết quả hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp.

Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị 20/CT-TTg, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp cùng với chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước; kịp thời phản ảnh cho UBND tỉnh các trường hợp cụ thể có biểu hiện lạm quyền, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại