Về việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Các cơ quan chức năng nên thành lập đoàn thanh tra liên ngành và chỉ kiểm tra 01 lần trong năm

Trả lời


Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh (18-10-2019 09:49 AM)

Luật thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 tại Khoản 1,2,3, Điều 3 quy định:

(1). Thanh tra nhà nước là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Thanh tra nhà nước bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

(2). Thanh tra hành chính là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực thuộc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

(3). Thanh tra chuyên ngành là hoạt động thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo ngành, lĩnh vực đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực đó.

Từ nhiều năm nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tập trung chỉ đạo xử lý việc chồng chéo trùng lp trong thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp (kể cả đối với Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan ngành dọc trên địa bàn), nhất là từ khi có Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 3355/UBND-KT1 ngày 05/6/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg. Hoạt động thanh tra hành chính được thực hiện chủ yếu từ kế hoạch thanh tra do cấp có thẩm quyền phê duyệt và khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên cơ bản được chủ động xử lý ngay từ khi xây dựng kế hoạch thanh tra và thường xuyên được rà soát, xử lý trong quá trình thực hiện kế hoach thanh tra, do đó khẳng định hoạt động thanh tra hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không có chồng chéo trùng lắp về nội dung, thời gian, đối tượng thanh tra, kiểm tra là doanh nghiệp.

Tuy nhiên do tính chất, phạm vi, thẩm quyền trong hoạt động thanh tra, bên cạnh thanh tra hành chính còn có hoạt động của thanh tra chuyên ngành, đây là hoạt động thường xuyên của các cơ quan quản lý nhà nước được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật (kiểm tra an toàn lao động, PCCC, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chất lượng công trình xây dựng, tải trọng ...). Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (thường có thời gian ngắn < 01 ngày) là hoạt động cần thiết để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý sai phạm giúp doanh nghiệp hoạt động, phát triển tuân thủ quy định pháp luật.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành là hoạt động cần thiết do yêu cầu công tác quản lý của Nhà nước (Quản lý mà không thanh tra, kiểm tra thì coi như không quản lý) và được pháp luật quy định. Tuy Chính phủ, UBND tỉnh đã có nhiều chỉ đạo để giảm thiểu sự chồng chéo, trùng lắp về nội dung và thời gian thanh tra, kiểm tra, cũng như tổ chức thành các đoàn thanh tra liên ngành để lồng ghép kiểm tra nhiều nội dung tại một đơn vị, doanh nghiệp, nhưng hoạt động thanh tra chuyên ngành không phải khi nào cũng thành lập được đoàn thanh tra liên ngành và chỉ kiểm tra 01 lần trong năm, do chức năng, nhiệm vụ của các ngành khác nhau và nhiều cuộc kiểm tra phải được tiến hành đột xuất mới đánh giá chính xác, khách quan kết quả hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp.

Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ thị 20/CT-TTg, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp cùng với chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để thực hiện tốt nhiệm vụ này; kịp thời phản ảnh cho UBND tỉnh các trường hợp cụ thể có biểu hiện lạm quyền, sách nhiễu trong hoạt động thanh tra, kiểm tra của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại