Thanh tra tỉnh


Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh soát xét lại công tác thanh tra của các ngành, địa phương đối với DN thời gian qua đã phù hợp với quy định pháp luật chưa? Chỉ đạo các ngành có kế hoạch thanh tra, kiểm tra phù hợp tránh chồng chéo, trùng lặp
Chi tiết...1 - 3 của ( 3 ) hồ sơ