Hoàn thuế khi mua tài sản không có khấu trừ

Đề nghị được hoàn thuế khi mua tài sản mà không có gì để khấu trừ?


Trả lời


Cục thuế tỉnh
Cục thuế tỉnh (25-10-2019 10:14 AM)

Trường hợp HTX Môi trường xã Cẩm Thành mua tài sản để được hoàn thuế GTGT thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm 3, khoản 3, Điều 1 Thông tư số  130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế Giá trị gia tăng, luật thuế Tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế”, do kiến nghị của HTX còn thiếu nhiều thông tin cụ thể, vậy đề nghị HTX Môi trường xã Cẩm Thành trực tiếp Chi cục Thuế Khu vực thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên để được hướng dẫn

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại