Về tình trạng nợ đọng XDCB gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp

Trên thực tế tình trạng nợ đọng tiền thi công công trình của các đơn vị sự nghiệp hành chính, cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương là chủ đầu tư đối với các nhà thầu là rất lớn; có những công trình xây dựng nông thôn mới đến nay đơn vị đã về đích được hơn 03 năm nhưng chưa có nguồn để thanh toán cho nhà thầu... Từ đó dẫn đến việc vòng quay vốn của đơn vị thi công bị bó hẹp, không có chi phí để thanh toán tiền nguyên vật và các khoản đóng nộp thuế phí cho nhà nước, bên cạnh đó theo luật thuế thì công trình hoàn thành là phải kê khai đóng nộp đầy đủ, dẫn đến khó khăn trăm bề cho doanh nghiệp khi phải chịu chi phí chậm nộp, không đóng nộp kịp thời dẫn đến cưỡng chế tài khoản thanh toán, cưỡng chế hóa đơn GTGT... 

Trả lời


Cục thuế tỉnh
Phòng TTHT (16-10-2019 02:04 PM)

Đối với một số DN, HTX… thi công xây dựng các công trình XDCB thuộc vốn NSNN sau khi công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng, nhưng nguồn vốn NSNN chủ đầu tư còn đang nợ, chưa thanh toán dẫn đến số tiền thuế doanh nghiệp đã kê khai, thì hệ thống thuế tập trung TMS vẫn tính tiền phạt chậm nộp 0,03%/1 ngày, nếu tiền thuế, tiền phạt, tiền phạt chậm nộp còn nợ chưa nộp vào NSNN vẫn phải cưỡng chế. Vấn đề này, Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến như sau:

Tại khoản 10, Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 quy định:

“Điều 2.

10. Bổ sung Điều 34a như sau:

Điều 34a. Không tính tiền chậm nộp

1. Người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán (sau đây gọi chung là người nộp thuế) nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế.

Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ được thanh toán một phần từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, phần còn lại từ nguồn ngoài ngân sách, nhưng chưa được đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thanh toán nên không nộp thuế kịp thời dẫn đến nợ thuế thì người nộp thuế không phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế tương ứng với phần được thanh toán từ ngân sách nhà nước.

3. Trình tự, thủ tục không tính tiền chậm nộp

a) Người nộp thuế thuộc trường hợp không phải nộp tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 1 Điều này cung cấp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp văn bản xác nhận của đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước về việc người nộp thuế chưa được thanh toán theo mẫu số 01/TCN ban hành kèm theo Thông tư này.”

Như vậy, các công trình sử dụng vốn NSNN đang còn nợ chưa thanh toán cho doanh nghiệp nếu có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại điểm 3, Khoản 10, điều 2 thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2019 thì không phải tính tiền chậm nộp và không bị cưỡng chế nợ thuế.

Về việc bố trí vốn để thanh toán tiền thi công các công trình không thuộc trách nhiệm của Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh.

 

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại