Phát Hành Hoá đơn GTGT

Doanh nghiệp chúng tôi hiện đang còn tồn 3 quyển hoá đơn. Theo  Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định nếu doanh nghiệp làm thông báo phát hành hoá đơn trước ngày 1/11/2018 thì vẫn được tiếp tục sử dụng đến ngày 1/1/2020 phải không?  Vậy nếu công ty chúng tôi đã đặt in và phát hành trước ngày 1/1/2018 thì những hoá đơn đó có được phép sử dụng. Nhờ cục thuế Hà Tĩnh trả lời cho doanh nghiệp chúng tôi. xin chân thành cảm ơn


Trả lời


Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh
Phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế (25-10-2018 11:06 AM)

Căn cứ Điều 35 ; khoản 1, khoản 2, Điều 36, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ :

Điều 35. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

2. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.

3. Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và s04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

4. Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.

Điều 36. Xử lý chuyển tiếp

1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tcó mã của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đi đáp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn

Căn cứ vào các quy định nêu trên:

Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

Trong thời gian từ ngày 01 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, nếu chưa thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thì tiếp tục sử dụng số hóa đơn còn tồn mà DN đã đăng ký, thông báo phát hành;

Theo như câu hỏi của bạn nêu: (1): Số hóa đơn (3 quyển) đã thông báo phát hành hoá đơn trước ngày 1/11/2018 thì vẫn được tiếp tục sử dụng đến ngày 30/10/2020 chứ không phải đến ngày 1/1/2020 như bạn nêu trong câu hỏi; (2): Số hóa đơn đặt in và phát hành trước ngày 01/11/2018 được sử dụng đến ngày 30/10/2020 mà công ty bạn đã đặt in và phát hành trước ngày 1/1/2018 thì đương nhiên những hoá đơn đó vẫn được phép sử dụng.  

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh gửi trả lời để Chuyên mục “ Doanh nghiệp hỏi cơ quan nhà nước trả lời” Cổng Thông tin điện tử tỉnh, chuyển đến Đọc giả được biết./. 

Địa chỉ người/ cơ quan trả lời: Hồ Đức Thịnh - Phòng Tuyên truyền - hổ trợ người nộp thuế, Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh, số 179 đường Xuân Diệu, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Địa chỉ email: (Thông qua Địa chỉ): hdthinh.hti@gdt.gov.vn

Điện thoại: 0393890062

 

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại