Đề nghị được kéo dài thời gian nộp thuế hàng tháng

Đề nghị Cục thuế tỉnh cho công ty được kéo dài thời gian nộp thuế hàng tháng theo quy định. Vì hoạt động xổ số rủi ro trong khi vốn và quỷ dự phòng rủi ro từ trả thưởng quá ít, không thể thanh toán cho khách hàng khi trúng thưởng lớn cũng như nộp NSNN đúng kỳ hạn.

Trả lời


Cục thuế tỉnh
Cục thuế tỉnh (12-10-2018 08:00 AM)

Căn cứ khoản1, khoản 2 Điều 42 Luật số 21/2012/QH13 của Quốc Hội: Luật  sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

“1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng thời hạn nộp tờ khai thuế.

2. Trường hợp cơ quan quản lý thuế tính thuế hoặc ấn định thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên thông báo của cơ quan thuế.”

Căn cứ  điểm a, khoản 3, Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế, luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

“a.) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.

b.) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ nộp thuế.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên trường hợp nộp hồ sơ khai thuế tháng thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện thực hiện.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại