Về việc nộp thuế đã gia hạn công trình xây dựng cơ bản

Công Ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản năm 2015 quyết toán thuế GTGT , công ty chúng tôi được gia hạn ba công trình, 3 khách hàng (chủ đầu tư khác nhau A, B,C) Công trình chủ đầu tư A giá trị nghiệm thu 200 triệu, tiền thuế gia hạn là 20 triệu, Công trình chủ đầu tư B giá trị nghiệm thu 300 triệu, tiền thuế gia hạn là 30 triệu, Công trình Chủ đầu tư C giá trị nghiệm thu 400 triệu, tiền thuế gia hạn là 40 triệu. Thời gian gia hạn là 12 tháng, nay được chủ đầu tư A thanh toán 200 triệu. Cơ quan thuế bắt nộp toàn bộ thuế đã gia hạn cả ba công trình là 90 triệu có đúng ko???

Trả lời


Cục thuế tỉnh
Phòng Tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế (12-10-2018 07:52 AM)

Căn cứ vào Điểm c, Khoản 1, Điều 31, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/ 11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

“Điều 31. Gia hạn nộp thuế

1. Trường hợp được gia hạn nộp thuế:

c) Chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước.”

Căn cứ Điểm c, Khoản 2, Điều 31, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/ 11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ. Đã được sửa đổi, bổ sung tại Điểm c Khoản 2, Điều 21, Thông tư số 151/2014 ngày 10/10/ 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định về thuế.

“c) Người nộp thuế nêu tại điểm c khoản 1 Điều này được gia hạn số tiền thuế nợ tính đến thời điểm đề nghị gia hạn. Số thuế được gia hạn tối đa không vượt quá số tiền ngân sách nhà nước chưa thanh toán bao gồm cả giá trị của các hoạt động tư vấn, giám sát, khảo sát thiết kế, lập kế hoạch dự án đối với các hợp đồng của công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản được người nộp thuế ký trực tiếp với chủ đầu tư, do ngân sách nhà nước cấp phát hoặc có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước. Thời gian gia hạn nộp thuế tối đa không quá 02 (hai) năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế.” (Kèm theo các ví dụ minh họa)

“c.2) Trong thời gian đang được gia hạn mà ngân sách nhà nước thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn nợ thì người nộp thuế có trách nhiệm nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước ngay sau ngày được thanh toán, cụ thể như sau:

- Nếu vốn đầu tư được thanh toán bằng hoặc lớn hơn số tiền thuế được gia hạn thì người nộp thuế có trách nhiệm nộp ngay số tiền thuế đang được gia hạn vào ngân sách nhà nước”.

- Nếu vốn đầu tư được thanh toán nhỏ hơn số tiền thuế được gia hạn thì người nộp thuế có trách nhiệm nộp ngay số tiền thuế bằng số vốn được thanh toán. Người nộp thuế có thể lựa chọn nộp toàn bộ hoặc một phần số tiền thuế của một loại thuế nào đó trong các khoản thuế được gia hạn. …

c.3) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện người nộp thuế không nộp tiền thuế được gia hạn khi được ngân sách nhà nước thanh toán thì phải tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế được gia hạn kể từ ngày kế tiếp ngày được thanh toán theo quy định tại Điều 34 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.”

Căn cứ vào quy định nêu trên: Nếu Công ty TNHH Trang Thơ đang được gia hạn nợ thuế do chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được ghi trong dự toán ngân sách nhà nước (Không phân biệt từng công trình xây dựng); Trong thời gian đang được gia hạn mà ngân sách nhà nước thanh toán vốn đầu tư thì công ty có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền thuế đang được gia hạn vào ngân sách nhà nước. 

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh gửi trả lời để Chuyên mục “ Doanh nghiệp hỏi cơ quan nhà nước trả lời” Cổng Thông tin điện tử tỉnh, chuyển đến Đọc giả được biết./.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại