Xử lý kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại năm 2020

Đề nghị xem xét, giải quyết kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp tại hội nghị đối thoại năm 2020 tại Công văn số 7045/UBND-TH5 ngày 22/10/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời


Ngân hàng nhà nước tỉnh Hà tĩnh
CQNN (02-11-2020 08:12 AM)

Công văn số 878/NHNN-HTI4 ngày 30/10/2020 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh

1. Công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh.

- Trong thời gian qua, NHNN tỉnh đã quán triệt và chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện các chủ trương, cơ chế chính sách mới của Nhà nước và của Ngành. trong đó tập trung vào các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Ngành và UBND tỉnh có liên quan đến hoạt động ngân hàng năm 20201 .

- Để hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19 khôi phục sản xuất kinh doanh, NHNN tỉnh đã chỉ đạo các TCTD kịp thời triển khai thực hiện Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 về TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid - 19, Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 của NHNNVN về các giải pháp cấp bách của ngành ngân hàng nhằm tăng cường phòng chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid - 19 và các văn bản chỉ đạo của NHNN Việt Nam; Chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, cho vay mới... theo quy định của pháp luật hiện hành; Triển khai quyết liệt các giải pháp mở rộng tín dụng đối với các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực ưu tiên và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân theo quy định tại Thông tư 01. Các TCTD đã thực hiện hạ lãi suất cho dư nợ hiện hữu với mức giảm từ 0,05% đến 3,2%/năm, áp dụng các gói cho vay mới với mức lãi suất ưu đãi hơn, thấp hơn cho vay thông thường của thời kỳ trước đây từ 0,05% đến 3,3%/năm (từ 23/01/2020 đến nay đã cho vay mới nhằm hỗ trợ khách hàng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh với doanh số cho vay là 20.633 tỷ đồng, đối với 6.491 khách hàng).

- Trong năm 2020, NHNN Việt Nam đã 03 lần thực hiện giảm lãi suất điều hành, trong đó giảm suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với 05 lĩnh vực ưu tiên: phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, thực hiện phương án kinh doanh xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát triển công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao (mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa đối với các lĩnh vực ưu tiên tại các NHTM hiện nay là 4,5%/năm).

- Bên cạnh việc chỉ đạo sát sao các TCTD thực hiện các cơ chế chính sách, các chủ trương của Chính phủ, của ngành, NHNN tỉnh phối hợp với các Sở ngành tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó có chính sách hỗ trợ lãi suất nhằm giúp các doanh nghiệp, người dân tiếp cận được vốn ngân hàng giá rẽ, đồng thời ban hành văn bản hướng dẫn các TCTD thực hiện kịp thời góp phần đưa chính sách đi vào cuộc sống như chính sách HTLS về xuất khẩu và du lịch theo Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 và Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020.

- NHNN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các TCTD trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, của tỉnh như: Hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013; Nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn và Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 55; Hỗ trợ lãi suất phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Quyết định 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019; hỗ trợ lãi suất du lịch theo Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 và Quyết định 2117/QĐUBND; hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 và Quyết định 2377/QĐUBND tỉnh ngày 28/7/2020.

2. Đối với các kiến nghị của DN do Cục Thuế Hà Tĩnh tổng hợp.

2.1. Đối với kiến nghị 1: Liên quan đến chỉ đạo các ngân hàng thương mại trong việc doanh nghiệp tiếp cận các khoản vay ưu đãi; giảm lãi suất vay ngắn hạn, trung hạn tiếp theo cho doanh nghiệp.

Như đã phân tích ở trên, hiện nay các NHTM đang cho vay ngắn hạn đối với 05 nhóm lĩnh vực ưu tiên lãi suất cho vay là 4,5%, còn cho vay trung, dài hạn và các lĩnh vực không ưu tiên thì do các TCTD tự quyệt định trên cơ sở thỏa thuận giữa khách hàng với TCTD.

NHNN tỉnh đã chỉ đạo các NHTM trên địa bàn triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ lãi suất của tỉnh, của Chính phủ; giảm lãi suất cho vay để tạo điều kiện cho DN khôi phục sản xuất kinh doanh. Do đó, đề nghị các DN làm việc trực tiếp với các NHTM (trên địa bàn hiện có 19 NHTM) để tiếp cận với các chính sách hỗ trợ lãi suất và các gói tín dụng ưu đãi của NHTM nếu thuộc đối tượng theo quy định.

2.2. Đối với kiến nghị 2: Các TCTD cho vay thế chấp tài sản đánh giá thấp dẫn đến khoản giải ngân không tương ứng với tài sản.

Việc đánh giá các tài sản thế chấp của khách hàng được các TCTD thực hiện theo quy định nội bộ và theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp các doanh nghiệp không chấp thuận giá trị tài sản do TCTD đánh giá thì thuê tổ chức định giá để đánh giá tài sản của mình.

Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1, Điều 17, Thông 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, bên cạnh tài sản đảm bảo tiền vay thì khi thẩm định và quyết định cho vay các TCTD phải thẩm định các yếu tố khác như: phương án sử dụng vốn khả thi, nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp, xếp hạng doanh nghiệp (hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ)... để quyết định cho vay.

2.3. Đối với kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp thị xã Kỳ Anh: Doanh nghiệp chi phí trả lương cho cán bộ công nhân do thiếu hụt các DN chưa được tiếp cận hỗ trợ theo các gói vay lãi suất 0%.

- Đối với chương trình cho vay lãi suất 0% đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc quy mô 16.000 tỷ đồng theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19, NHNN đã ban hành đầy đủ cơ sở pháp lý, văn bản hướng dẫn thực hiện và đã sẵn sàng nguồn vốn để hỗ trợ NHCSXH cho vay, tuy nhiên đến hết thời gian giải ngân được hỗ trợ theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg (ngày 31/7/2020) NHCSXH không nhận được hồ sơ đề nghị vay vốn để trả lương cho người lao động bị ngừng việc.

- Sau khi dịch bệnh Covid tái bùng phát, để tạo điều kiện hơn nữa cho các Doanh nghiệp tiếp cận với chương trình cho vay lãi suất 0% đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg với đối tượng được mở rộng hơn, quy trình, thủ tục cho vay được cắt giảm hơn so với Quyết định 15. Vì vậy, đề nghị các doanh 4 nghiệp thuộc đối tượng quy định tại Quyết định 15 và Quyết định 32 nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ theo quy định gửi NHCSXH để được thụ hưởng chính sách. (Việc giải ngân của NH CSXH được thực hiện đến hết ngày 31/01/2021).

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại