Kiến nghị, đề xuất của các hợp tác xã bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19

25 HTX có kiến nghị, đề xuất với 31 ý kiến liên quan đến lĩnh vực ngân hàng nhằm hỗ trợ ổn định sản xuất trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh Covid-19, cụ thể 05 nhóm ý kiến sau: 

1. Nhóm ý kiến đề nghị giảm lãi suất/hỗ trợ lãi suất

2. Nhóm ý kiến đề nghị có cấu lại nợ (kéo dài thời hạn/gia hạn)

3. Nhóm ý kiến liên quan đến việc khoanh nợ

4. Nhóm ý kiến liên quan đến đề nghị cho vay mới

5. Nhóm ý kiến liên quan đến gói vay để trả lương, chờ việc


Trả lời


Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (22-05-2020 08:08 AM)

(1) Nhóm ý kiến về đề nghị miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng (05 ý kiến).

- Theo quy định tại Điều 5, Thông tư 01/2020/TT-NHNN: Các HTX phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+ Khoản vay mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi phát sinh từ ngày 23/01/2020 cho đến ngày liền kề sau 03 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch.

+ Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn gốc và/hoặc lãi do doanh thu, thu nhập giảm sút do covid-19 (nếu khách hàng không có ảnh hưởng hoặc không có khả năng trả nợ gốc, lãi thì không đủ điều kiện thực hiện chính sách này; hoặc không có nhu cầu thì cũng không thực hiện). (Thực tế tại Hà Tĩnh một số NHTM đã thực hiện giảm lãi suất đồng loạt cho các món cho vay hiện hữu cho khách hàng).

- Việc miễn, giảm lãi do TCTD quyết định căn cứ vào quy chế nội bộ của từng TCTD; mức độ miễn, giảm lãi phụ thuộc vào khả năng tài chính của từng TCTD (tại Hà Tĩnh đã giảm từ 0,2 đến 2%/năm, tùy thuộc vào khả năng tài chính của từng NHTM). Việc giảm lãi và phí của NHTM là sự chia sẽ khó khăn cùng với khách hàng, lấy từ chính thu nhập của NHTM (không phải do tổ chức nào cấp nguồn). Nhưng NHTM cũng là một doanh nghiệp nên miễn, giảm lãi/phí đến mức độ nào là tùy thuộc vào khả năng tài chính của từng NHTM. Đề nghị các khách hàng thấu hiểu và chia sẽ với các TCTD.

(2) Nhóm ý kiến đề nghị cơ cấu lại nợ (kéo dài thời hạn/gai hạn nợ: 14 ý kiến

- Theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 01/2020/TT-NHNN: các HTX phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ là số dư nợ gốc và/hoặc lãi phát sinh từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính; phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và /hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền kề sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch; khách hàng không có khả năng trả nợ trả nợ gốc và/hoặc lãi đúng hạn do doanh thu, thu nhập bị sụt giảm do Covid – 19. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ quy định trên được thực hiện trong các trường hợp:

(a) Số dư nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận cho vay, cho thuê tài chính đã ký;

(b) Số dư nợ đã quá hạn (trừ trường hợp quy định tại mục (a)) trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày liên kề sau 15 ngày kể từ ngày Thông tư số 01/2020/TT-NHNN có hiệu lực thi hành (Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 13/3/2020).

- Các khách hàng thuộc đối tượng này thì sẽ được hỗ trợ. Đề nghị các khách hàng liên hệ với các TCTD đang quan hệ tín dụng để phối hợp giải quyết.

(3) Nhóm ý kiến liên quan đến việc khoanh nợ: 03 ý kiến

Trong các giải pháp hỗ trợ khắc phục khó khăn do covid -19 hiện nay Chính phủ chưa đặt ra việc khoanh nợ, xóa nợ.

(4) Nhóm ý kiến liên quan đến đề nghị cho vay mới: 06 kiến nghị.

- Việc đề xuất cho vay mới để phục hồi sản xuất kinh doanh là nhu cầu chính đáng của HTX và cũng là nhu cầu muốn đẩy mạnh công tác cho vay tại các TCTD. Các TCTD không thiếu vốn để cho vay và sẵn sàng cho vay mới các khách hàng đáp ứng các điều kiện tín dụng với mức lãi suất ưu đãi hơn trước, thủ tục nhanh, gọn hơn.

- Quy định về các gói cho vay mới của các TCTD có mức lãi suất ưu đãi hơn (thấp hơn cho vay thông thường của thời kỳ trước đây từ 0,5% đến 2%/năm); thủ tục theo hướng đơn giản, rút gọn hơn (theo hướng dẫn của từng TCTD); thời gian giải quyết nhanh hơn để tạo điều kiện cho khách hàng; điều kiện về thế chấp có thể có linh hoạt hơn; nhưng về điều kiện cho vay bản chất vẫn là cho vay thông thường, phải đáp ứng các điều kiện về tín dụng (không nới lỏng điều kiện tín dụng). Các khoản cho vay mới phải đảm bảo tính hiệu quả để TCTD có khả năng thu hồi nợ gốc và lãi, nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng, không gây áp lực về nợ xấu cho các TCTD và nợ xấu cho cả khách hàng sau này (đến thời điểm 30/4/2020, các TCTD đã cho vay mới với doanh số là 8.224 tỷ đồng cho 4.549 khách hàng (gồm 4.050 cá nhân, 488 doanh nghiệp, 02 HTX và 09 khách hàng khác).

(5) Nhóm ý kiến liên quan đến gói vay để trả lương, chờ việc theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của TTCP: 03 ý kiến

- Điều kiện để người sử dụng lao động vay vốn tại NHCSXH để trả lương, ngừng việc làm cho người lao động, số tiền được vay, thời hạn vay, thu nợ tiền vay… đã được quy định rõ ràng tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hiện nay, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, của các Bộ, ngành và của NHCSXH (là đơn vị giải ngân) đã đầy đủ; NHCSXH đã sẵn sàng giải ngân sau khi có danh sách được UBND tỉnh phê duyệt. Hiện nay, các địa phương đang khẩn trương xác nhận danh sách đối tượng để trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Đề nghị các HTX căn cứ vào điều kiện cụ thể của đơn vị mình, hoàn thiện các hồ sơ theo quy định (kê khai, xác nhận, báo cáo) để được thụ hưởng chính sách này.

(vay không tính lãi, tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng, trong thời gian tối đa 03 tháng).

Từ những nội dung trả lời trên đây, đề nghị các HTX đối chiếu với các quy định của chính sách để chủ động liên hệ với các TCTD mà đơn vị đang vay vốn để thống nhất trong việc thực hiện hưởng chính sách hỗ trợ.

 

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại