Tiếp cận nguồn vốn và chính sách hỗ trợ lãi suất cho HTX

Đề nghị hệ thống ngân hàng tạo điều kiện để HTX tiếp cận được nguồn vốn được thuận lợi hơn (đặc biệt Vốn theo Quyết định 120 tại Ngân hàng chính ách, HTX không vay được). Đồng thời đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có chính sách hỗ trợ lãi suất sau đầu tư để HTX hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn

Trả lời


Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh (18-10-2019 09:53 AM)

- Liên quan đến kiến nghị HTX không được vay vốn ở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh theo Quyết định 120: Thực hiện chỉ đạo của NHNN tỉnh, NHCSXH tỉnh đã chỉ đạo các NHCSXH cấp huyện làm việc trực tiếp với các HTX và đã trả lời kiến nghị của các HTX tại Văn bản số 719/NHCS-KHNV ngày 09/10/2019 (NHNN tỉnh gửi kèm Văn bản 719/NHCS-KHNV).

- Chính sách hỗ trợ lãi suất của UBND tỉnh đang còn hiệu lực: Nghị quyết 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020 và Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh quyết định về việc Quy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh trong đó có cả đối tượng thụ hưởng chính sách là các doanh nghiệp có dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp và nông thôn được UBND tỉnh phê duyệt. Ngoài ra, các HTX có thể tiếp cận các chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ, nếu đủ điều kiện thì được hưởng chính sách ưu đãi như: Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 55/2015/NĐ-CP; Quyết định 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại