Về điều kiện năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng

Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư. Tại Muc 2, chương IV (điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn) thì đối với những doanh nghiệp chưa đủ số lượng người xếp hạng III (ví dụ như thiết kế và giám sát thi công) thì phạm vi hoạt động thế nào? Nếu tuyển đủ số lượng ít nhất thì doanh nghiệp chưa thể sống được, còn nếu ít hơn số thấp nhất thì sao? Nghị định 12/2009 thì có nói rõ nhưng NĐ 59 không nói rõ. Mong được Sở hướng dẫn. Xin cảm ơn.

Trả lời


Sở Xây dựng
Sở Xây dựng (04-09-2018 02:52 PM)

1. Theo quy định tại khoản 4 Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014, Quy định về điều kiện năng lực của tổ chức hoạt động xây dựng thì tổ chức tham gia hoạt động xây dựng được phân thành hạng I, hạng II, hạng III do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực. Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I; Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng II và hạng III. Cụ thể hoá nội dung này tại Điều 61 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng đã quy định rõ số lượng người tối thiểu cần phải có đối với mỗi hạng, trong đó Quy định chứng chỉ năng lực của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: có 3 hạng: hạng I, hạng hạng II và hạng III. Hạng 3 là hạng thấp nhất phải có ít nhất 05 người có chứng chỉ thiết kế hạng III phù hợp với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ; những người chủ trì thiết kế lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng III phù hợp với công việc đảm nhận; có ít nhất 05 người trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức thiết kế xây dựng công trình có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ năng lực. Phạm vi hoạt động: được thiết kế và thẩm tra thiết kế công trình cùng loại cấp III trở xuống và tại Điều 66 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Quy định chứng chỉ năng lực của tổ chức giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng: có 3 hạng: hạng I, hạng hạng II và hạng III. Trong đó hạng 3 là hạng thấp nhất quy định có ít nhất 05 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng hạng III phù hợp với lĩnh vực giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng. Phạm vi hoạt động: được giám sát thi công xây dựng, kiểm định xây dựng các công trình từ cấp III trở xuống cùng loại.

Với quy định nêu trên doanh nghiệp muốn tham gia hoạt động xây dựng thì phải có năng lực với số người tối thiểu quy định đối với tầng hạng và sẽ được hoạt động trong phạm vi tương ứng.

2. Hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, quy trình cấp chứng chỉ năng lực cho tổ chức trong hoạt động xây dựng, nên Sở Xây dựng chưa có cơ sở để cấp, khi có hướng dẩn Sở sẽ tổ chức cấp chứng chỉ theo quy định.

 3. Tại Khoản 5 Điều 77, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, quy định: kể từ ngày 01/3/2016 các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng năng lực hoạt động xây dựng.

Sở Xây dựng sẽ đăng tải thông tin về năng lực của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng theo chứng chỉ được cấp trên trang thông tin điện tử của Sở để các chủ đầu tư có công trình xây dựng có căn cứ xem xét khi lựa chọn các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng ./.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại