Kiến nghị về thời gian nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và bảng giá đất tại các khu, cụm công nghiệp

1. Thời gian nộp tiền cấp quyền khai thác khoảng sản còn nhiều bất cập: Tài nguyên chưa được khai thác nhưng phải nộp trước thời hạn đóng cửa mỏ 5 năm, một loại tài nguyên khoáng sản nhưng phải đóng nhiều loại phí, thuế,...
2. Rà soát lại bảng giá đất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và có cách tính giá đất cụ thể phù hợp để tăng tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư


Trả lời


Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường (02-06-2020 04:49 PM)

1. Về nội dung: “Thời gian nộp tiền cấp quyền khai thác khoảng sản còn nhiều bất cập: Tài nguyên chưa được khai thác nhưng phải nộp trước thời hạn đóng cửa mỏ 5 năm, một loại tài nguyên khoáng sản nhưng phải đóng nhiều loại phí, thuế,...”

Trả lời:

Việc tính, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trước đây được thực hiện theo Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và nay là Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ.

Theo Điều 11, Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp một lần bằng 100% tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trước khi cấp giấy phép đối với các trường hợp thời gian khai thác còn lại trong Giấy phép khai thác hoặc cấp mới bằng hoặc dưới 05 (năm) năm hoặc tổng giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bằng hoặc nhỏ hơn 01 (một) tỷ đồng và nộp nhiều lần đối với các trường hợp còn lại nhưng phải hoàn thành trước khi giấy phép hết hạn 5 năm đối với Giấy phép khai thác khoáng sản cấp trước ngày 20/01/2014 hoặc hoàn thành vào nửa đầu thời hạn cấp phép đối với Giấy phép khai thác khoáng sản cấp sau ngày 20/01/2014. Theo Điều 9, Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ thì quy định việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải hoàn thành trước khi cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đối với trường hợp nộp 1 lần và hoàn thành trước nửa đầu thời hạn cấp phép đối với trường hợp nộp nhiều lần. Như vậy, việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trước thời hạn đóng cửa mỏ 5 năm, nộp trước khi được khai thác khoáng sản là đúng theo quy định của pháp luật.

 Về nội dung một loại tài nguyên khoáng sản nhưng phải đóng nhiều loại phí, thuế: Hiện nay, các tổ chức khai thác khoáng sản phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành như: nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản, nộp thuế tài nguyên theo quy định của của Luật Thuế tài nguyên, nộp tiền phí bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường. Việc nộp các loại thuế, phí nêu trên là đúng quy định của pháp luật, đề nghị các tổ chức, cá nhân được khai thác khoáng sản thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số đề nghị Cục Thuế tỉnh nghiên cứu gia hạn nộp tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và các nghĩa vụ tài chính có liên quan đối với các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn.

2. Về nội dung: “Rà soát lại bảng giá đất tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh và có cách tính giá đất cụ thể phù hợp để tăng tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư”

Trả lời:

- Vừa qua UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 về việc ban hành Bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Theo quy định tại Khoản 1 Điều 114 Luật Đất đai Bảng giá đất được xây dựng định kỳ 05 một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ.

- Theo nội dung tại Mục 2 Công văn số 123/HĐND ngày 27/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến về quy định Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020, mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh có nêu: Đề nghị UBND tỉnh quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) cho các khu, cụm công nghiệp thuộc quy hoạch đảm bảo mức đơn giá thuê đất thấp nhất theo quy định của Chính phủ để khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Hiện UBND tỉnh đang giao Sở Tài chính tham mưu điều chỉnh đơn giá cho thuê đất, cho thuê mặt nước cho các khu, cụm công nghiệp quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 và Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại