Về tiền cấp quyền khoáng sản

Tiền cấp quyền khoáng sản: Những điểm mỏ có thời hạn giấy phép dưới 5 năm thì thu 01 lần vào đầu thời gian bắt đầu đi vào hoạt động, đối với các điểm mỏ có thời hạn giấy phép trên 5 năm thì thu nhiều lần nhưng lần cuối cùng phải nộp trước thời hạn giấy phép là 5 năm. Đây là một bất cập rất lớn dẫn đến các điểm mỏ phải chết yểu, trong điều kiện thị trường tiêu thụ đá xây dựng đối với các mỏ đá đang hết sức khó khăn như hiện nay thì để tồn tại và tìm kiếm cơ hội là một điều không dễ. Trong khi đó phải đóng nộp một khoản tiển mà đơn vị khai thác chưa đảm bảo được nguồn thu để thực hiện là một điều không tưởng

Trả lời


Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn phòng (16-10-2019 11:03 AM)

Theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 55 và Điều 77 Luật Khoáng sản, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản có nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Sau khi Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện tính, xác định mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh, theo đó:

Về phương thức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tại Điều 11 của Nghị định nêu rõ: Nộp một lần bằng 100% tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các trường hợp: Thời gian khai thác còn lại trong Giấy phép khai thác hoặc cấp mới bằng hoặc dưới 05 (năm) năm; Tổng giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bằng hoặc nhỏ hơn 01 (một) tỷ đồng.

Nộp nhiều lần đối với các trường hợp: Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản cấp trước ngày Nghị định 203 có hiệu lực: Lần đầu thu khi có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; các lần sau thu hàng năm liên tục (trước ngày 31 tháng 3 các năm tiếp theo) và hoàn thành việc thu trước khi giấy phép hết hạn 5 năm; Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản cấp sau ngày Nghị định 203 có hiệu lực: Lần đầu thu trước khi cấp Giấy phép khai thác; các lần sau thu hàng năm liên tục (trước ngày 31 tháng 3 các năm tiếp theo) và hoàn thành việc thu vào nửa đầu thời hạn cấp phép.

Như vậy, phương thức thu, nộp tiền cấp quyền KTKS thực hiện theo đúng Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ (nay thay thế bằng Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019). Những nội dung doanh nghiệp kiến nghị đề xuất tỉnh sẽ tiếp thu để phản ánh với các Bộ, ngành tham mưu cho Chính phủ nhằm điều chỉnh theo hướng giảm các chi phí cho doanh nghiệp.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại