Về việc tham gia vào quá trình hướng dẫn các chính sách hỗ trợ HTX

Đề nghị Liên minh HTX được chủ trì hoặc tham gia vào quá trình hướng dẫn các chính sách hỗ trợ HTX theo Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 13/12/2017

Trả lời


Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn phòng (16-10-2019 10:57 AM)

Ngày 25/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Hướng dẫn liên ngành số 1398/HDLN-STNMT-STC-SKHĐT hướng dẫn trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 13/12/2017. Ngày 05/3/2018, Liên minh HTX đã có các văn bản số 21/LMHTX, số 73/LMHTX ngày 30/5/2018 về việc đề nghị được tham gia hướng dẫn các chính sách hỗ trợ HTX. Sau khi nhận được ý kiến của Liên minh Hợp tác xã Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc với Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư, thống nhất ban hành văn bản số 1598/STNMT-CCMT ngày 15/6/2018 bổ sung Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND tỉnh ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020, theo đó bổ sung nội dung đề nghị của Liên minh Hợp tác xã vào Hướng dẫn liên ngành số 1398/HDLN-STNMT-STC-SKHĐT ngày 25/5/2018 như sau:

- Tại Điểm a Khoản 1 Mục II Phần I:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Liên minh Hợp tác xã thẩm định nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với HTX môi trường mua xe rác đẩy tay (hoặc xe thu gom rác), thùng đựng rác quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Liên minh Hợp tác xã và Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ mua chế phẩm sinh học quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND;

- Tại Điểm b Khoản 1 Mục II Phần I:

+ Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên minh Hợp tác xã thẩm định nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ đối với HTX môi trường mua xe chuyên dùng vận chuyển rác thải sinh hoạt quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND;

- Tại Khoản 4 Phần III:

+ Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Liên minh Hợp tác xã theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nội dung nêu trên.

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 79/2017/NQ-HĐND từ đó đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với Liên minh HTX, đồng thời cung cấp các tài liệu liên quan để Liên minh HTX thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn, phổ biến chính sách đến các HTX môi trường.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại