Hỏi về trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất

Kính gửi quý cơ quan,

Căn cứ khoản 2 điều 118 Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trong đó có trường hợp: b) Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật này;

Theo Nghị định 46/2014/ND-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ, tại khoản 2 và 3 điều 19 có liệt kê một số trường hợp được Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước, nhưng không phải miễn cho cả thời hạn thuê.

Như vậy, tôi muốn hỏi trường hợp Dự án đầu tư được miễn tiền thuê đất trong một thời gian ngắn hơn thời hạn thuê đất theo khoản 2 và 3 điều 19 Nghị định 46/2014/ND-CP thì có thuộc trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo khoản 2 điều 118 Luật đất đai 2013 hay không?

Trân trọng!


Trả lời


Sở Tài nguyên Môi trường
Văn phòng (07-10-2019 03:48 PM)

Khoản 2 điều 118 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trong đó có nội dung: “Sử dụng đất được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 110 của Luật Đất đai năm 2013” (điểm b khoản 2 điều 118 Luật Đất đai 2013)

Tại Điều 110 Luật Đất đai 2013 quy định việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

“a) Sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại;

b) Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo; hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; đất ở cho người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;

c) Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số;

d) Sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập;

đ) Đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; đất xây dựng cơ sở, công trình cung cấp dịch vụ hàng không;

e) Sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đối với hợp tác xã nông nghiệp;

g) Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.”

Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định việc miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước; trong đó, các trường hợp được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê và có các trường hợp được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước ngắn hơn thời hạn thuê đất. Liên quan kiến nghị của doanh nghiệp về trường hợp Dự án đầu tư được miễn tiền thuê đất trong một thời gian ngắn hơn thời hạn thuê đất theo khoản 2 và 3 điều 19 Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì có thuộc trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo khoản 2 điều 118 Luật đất đai 2013 hay không? Việc này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 90/TB-BTNMT ngày 25/9/2019 về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại buồi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh về việc giải quyết một số vướng mắc, kiến nghị trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; theo đó, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 87/BC-BTNMT ngày 13/9/2019 gửi Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề xuất phương án giải quyết các vướng mắc về thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các dự án đầu tư vào địa bàn ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất để Thường trực Chính phủ xem xét, quyết định. Vì vậy, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hướng dẫn, trả lời doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại