Kiến nghị việc xử phạt chuyển giao tro, xỉ không giấy phép

Hiện nay Chính phủ đang khuyến khích thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng (Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ). Công ty đã thực hiện việc kiểm nghiệm đối với các loại tro, xỉ của Công ty và được xác định là chất thải công nghiệp không độc hại nên đã cấp cho một số cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh, việc vận chuyển được thực hiện bằng xe bồn, đảm bảo đúng quy định nhưng Đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường lại xử phạt Công ty về việc chuyển giao tro, xỉ cho đơn vị không có giấy phép. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về vấn đề này với Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trả lời


Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường (13-08-2018 08:19 PM)

Ngày 23/9/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1696/QĐ- TTg ngày 23/9/2014 về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng. Ngày 02/7/2016, Tổng cục Môi trường có văn bản số 1737/TCMT-QLCT&CTMT gửi UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh về việc thu gom, vận chuyển và sử dụng tro bay, thạch cao nhân tạo của Nhà máy nhiệt điện làm nguyên liệu sản xuất. Theo đó tro bay, thạch cao (trường hợp đã phân định là chất thải công nghiệp thông thường) phải được chuyển giao cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 96 Luật Bảo vệ môi trường và Điều 31 Nghị định 38/2015/NĐ-CP; đơn vị vận chuyển chất thải phải chuyển giao chất thải cho cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường được phép hoạt động theo quy định.

Theo Quyết định số 181/QĐ-XPVPHC ngày 21/9/2016 của Tổng cục Môi trường về việc xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường thì Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh bị xử phạt đối với hành vi chuyển giao tro bay cho đơn vị không có chức năng, năng lực xử lý chất thải rắn thông thường theo quy định. Về trường hợp chuyển giao chất thải rắn thông thường từ 100m3 (hoặc tấn) trở lên, quy định tại điểm n Khoản 4 Điều 20 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP. Ngày 10/10/2016, Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh cũng đã có văn bản số 1967/ĐLDKHT-ATSKMT gửi Bộ TNMT và Tổng cục Môi trường trong đó đề nghị xem xét không xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với hành vi nêu trên và văn bản số 1909/ĐLDKHT-ATSKMT ngày 05/10/2016 gửi UBND tỉnh đề nghị kiến nghị Bộ TNMT không xử phạt đối với Công ty về hành vi này. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 3528/UBND- NL2 ngày 14/10/2016, ngày 18/10/2016 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp về nội dung này và có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và môi trường. Tuy nhiên, ngày 3/11/2016, Tổng cục Môi trường đã có văn bản số 265 1/TCMT-KsMt khẳng định Quyết định 181/QĐ-xPvPHC ngày 21/9/2016 về việc xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh là đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến vấn đề xử lý tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện, ngày 07/11/2016 Sở TN và MT đã có văn bản số 3133/STNMT-CCMT gửi Tổng cục Môi trường đề nghị tháo gỡ những vướng mắc trong các quy định về xử lý tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện nhằm đảm bảo phù hợp với quan điểm, mục tiêu khuyến khích sử dụng tro xỉ làm nguyên vật liệu xây dựng theo Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ đồng thời vừa đảm bảo các quy định về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên đến nay Tổng cục Môi trường đang xây dựng Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 38/2015/NĐ-CP vì vậy sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và môi trường sẽ gửi Công ty để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại