Chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp giai đoạn dịch Covid - 19

Các nội dung kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp:

- Chính sách hỗ trợ các đơn vị vận chuyển công dân trong công tác phòng chống dịch Covid19;

- Hỗ trợ chi phí vệ sinh phòng dịch, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các cơ sở giáo dục; đơn vị kinh doanh vận tải hành khách;

- Cắt giảm thủ tục và rút ngắn thời gian thanh toán, giải ngân đối với các công trình có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.


Trả lời


Sở Tài chính
Sở Tài chính (04-06-2020 08:27 AM)

1. Nội dung thứ nhất. Về chính sách hỗ trợ các đơn vị vận chuyển công dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Về kiến nghị, đề xuất của Công ty cổ phần vận tải Thọ Lam và Công ty cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh:

“Trong thời gian dịch bệnh Covid-19, từ ngày 18/3/2020 đến nay Công ty CPVT Thọ Lam và Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh đã thực hiện nghiêm túc các Lệnh điều động vận chuyển công dân từ các cửa khẩu về khu tập trung cách ly y tế trên địa bàn tỉnh và vận chuyển công dân từ khu tập trung cách ly y tế trở về các địa phương trong cả nước khi đã hoàn thành tập trung cách ly y tế; Tổng số tiền phải chi trả để vận chuyển công dân của Công ty CPVT ô tô khoảng 450 triệu đồng; của Công ty CPVT Thọ Lam khoảng trên 1 tỷ đồng nhưng mới tạm ứng 400 triệu (đối với Công ty CPVT Thọ Lam).

Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành Quyết định về việc quy định một số nội dung về chính sách hỗ trợ vận chuyển công dân trong công tác phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020; Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh; Nghị quyết 209/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 để chi trả cho Công ty. Hiện tại Công ty chưa có tiền để chi trả tiền lương cho đội ngũ lái xe và đội ngũ nhân viên, tiền trả nguyên nhiên liệu đã mua, cũng như kinh phí cần thiết để Công ty duy trì hoạt động sau thời gian các phương tiện KDVT bị ngừng hoạt động do dịch bệnh Covid-19”.

Về việc này, xin được trả lời như sau:

1.1. Đối với kinh phí hỗ trợ vận chuyển cho các đơn vị:

Theo báo của Sở Giao thông vận tải, thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao vận chuyển công dân trong phòng chống dịch COVID-19, Sở Giao thông vận tải đã phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan để điều động phương tiện của Công ty cổ phần vận tải Thọ Lam và Công ty cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh để thực hiện việc vận chuyển đối với các trường hợp sau:

- Vận chuyển người phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung từ địa điểm hoặc cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh đến các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn trong và ngoài tỉnh; từ cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn các tỉnh khác về cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh.

- Người hoàn thành biện pháp cách ly y tế từ cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh trở về địa phương nơi đăng ký thường trú/tạm trú.

Đồng thời UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổng hợp kinh phí vận chuyển do Công ty cổ phần vận tải Thọ Lam và Công ty cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Tài chính để tham mưu bố trí kinh phí hỗ trợ.

Trước yêu cầu cấp thiết và chủ trương của tỉnh trong nhiệm vụ vận chuyển đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong điều kiện chưa có quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ, Sở Giao thông vận tải đã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Tài chính đề nghị tạm cấp số tiền 650 triệu đồng để chi trả cho các đơn vị (đề nghị 02 đợt vào ngày 30/3/2020 và ngày 02/4/2020). Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh bố trí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh với số tiền 650 triệu đồng để triển khai thực hiện (tại Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 và Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh). Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã kịp thời chuyển nguồn kinh phí cho Sở Giao thông vận tải để chi trả trực tiếp cho các đơn vị.

Như vậy, về kinh phí cơ bản đã đảm bảo theo đề xuất của các đơn vị và tổng hợp của Sở Giao thông vận tải. Hiện nay, Sở giao thông vận tải đang tiếp tục tổng hợp kinh phí theo đề nghị các đơn vị nêu trên để báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Tài chính tham mưu bổ dung kinh phí thực hiện.

1.2. Đối với quy định một số cơ chế hỗ trợ liên quan đến kiến nghị của các đơn vị:

a) Chế độ đặc thù theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ; một số chế độ và nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 198/2020/NQ-HĐND ngày 24/3/2020 của HĐND tỉnh:

Trên cơ sở quy định tại các Nghị quyết nêu trên và điều kiện thực tế, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 về việc quy định một số nội dung cụ thể về chế độ, trang thiết bị, vật tư y tế và một số nhiệm vụ khác trong thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh để kịp thời triển khai thực hiện.

b) Chính sách hỗ trợ vận chuyển:

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 209/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 quy định chính sách hỗ trợ vận chuyển, tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh; trong đó:

- Hỗ trợ vận chuyển người phải áp dụng biện pháp cách ly y tế đến các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh và người sau khi hoàn thành biện pháp cách ly y tế trở về địa phương nơi đăng ký thường trú/tạm trú:

Mức hỗ trợ được tính toán trên cơ sở đơn giá vận chuyển là 19.000 đồng/km; kinh phí hỗ trợ là đơn giá vận chuyển nhân (x) với cự ly vận chuyển.

- Hỗ trợ thời gian chờ thực hiện nhiệm vụ (nếu có) với mức: 124.000 đồng/giờ; việc hỗ trợ thời gian chờ áp dụng từ 1 giờ trở lên nhưng không quá 4 giờ/chuyến xe.

Về việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định hướng dẫn để thực hiện, Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Quyết định; tuy vậy, việc vận chuyển người phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại các địa điểm, cơ sở cách ly y tế trong tỉnh đến các cơ sở cách ly y tế tập trung ngoài tỉnh đã được tỉnh giao thực hiện; thực tế đã, đang triển khai và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới nhưng không thuộc đối tượng, phạm vi quy định tại Nghị quyết số 209/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của HĐND tỉnh. Các sở, ngành và đơn vị liên quan đã thống nhất, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương hỗ trợ đối với trường hợp nêu trên được áp dụng cơ chế quy định tại Khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 209/2020/NQ-HĐND ngày 17/4/2020 của HĐND tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh, Sở Tài chính sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thiện, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định hướng dẫn để triển khai thực hiện.

c) Chế độ hỗ trợ lái xe, phụ xe, người làm nhiệm vụ vận chuyển:

Chế độ hỗ trợ cho lái xe, phụ xe, người làm nhiệm vụ vận chuyển đã được quy định tại Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh (chế độ hỗ trợ cho kíp vận chuyển) với mức: 150.000 đồng/người/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ; đề nghị các đơn vị chủ động thực hiện theo hướng dẫn.

Trên cơ sở các cơ chế hỗ trợ nêu trên và thực tế triển khai, đề nghị Công ty cổ phần vận tải Thọ Lam và Công ty cổ phần vận tải ô tô Hà Tĩnh soát xét, tiếp tục tổng hợp kinh phí, gửi Sở Giao thông vận tải tổng hợp chung, báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Tài chính để kịp thời tham mưu bổ sung kinh phí nhằm đảm bảo các hoạt động của đơn vị trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

2. Nội dung thứ hai. Về việc hỗ trợ chi phí vệ sinh phòng dịch, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các cơ sở giáo dục; đơn vị kinh doanh vận tải hành khách

2.1. Đối với kiến nghị, đề xuất của 40 doanh nghiệp hoạt động tư vấn du học theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo:

Nội dung này xin được trả lời như sau:

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các đơn vị này tạm ngưng hoạt động trong khi vẫn chi trả các chi phí tiền lương, tiền bảo hiểm của cán bộ, nhân viên, chi phí thuê văn phòng làm việc, thanh toán bảo hiểm y tế, chi phí thuê người phun 3 tiêu độc khử trùng nơi làm việc.

a) Về việc hỗ trợ đối với một số nội dung trên, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, tiếp cận các gói hỗ trợ chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 Thủ tướng Chính phủ; cụ thể như:

- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

- Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho người lao động.

b) Đối với chi phí vệ sinh phòng dịch, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo các yêu cầu theo quy định trong quá trình tổ chức hoạt động. Đề nghị các doanh nghiệp hoạt động tư vấn du học chủ động sử dụng các nguồn kinh phí của đơn vị mình và cố gắng tiết kiệm các khoản chi khác để dành nguồn triển khai thực hiện.

Trường hợp các đơn vị này được trưng dụng để thực hiện cách ly y tế tập trung theo Văn bản của cơ quan có thẩm quyền, công tác vệ sinh phòng dịch, tiêu độc, khử trùng do các đơn vị thuộc ngành y tế chủ trì thực hiện.

2.2. Đối với hỗ trợ chi phí vệ sinh phòng dịch, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách:

Nội dung này xin được trả lời như sau:

Về chi phí nêu trên, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo các yêu cầu theo quy định trong quá trình hoạt động kinh doanh. Đề nghị các đơn vị chủ động sử dụng các nguồn kinh phí của đơn vị mình và cố gắng tiết kiệm các khoản chi khác để dành nguồn triển khai thực hiện.

Trường hợp trưng dụng phương tiện vận chuyển của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo Văn bản của cơ quan có thẩm quyền, công tác vệ sinh phòng dịch, tiêu độc, khử trùng do các đơn vị thuộc ngành y tế chủ trì thực hiện.

3. Nội dung Thứ ba. Về việc cắt giảm thủ tục và rút ngắn thời gian thanh toán, giải ngân đối với các công trình có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước

Nội dung kiến nghị: “Cắt giảm thủ tục và rút ngắn thời gian thanh toán, giải ngân đối với các công trình có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước”.

Nội dung này xin được trả lời như sau:

“Việc cắt giảm thủ tục và rút ngắn thời gian thanh toán, giải ngân đối với các công trình có sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước” thuộc thẩm quyền giải quyết của Kho bạc Nhà nước; Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh giao Kho bạc Nhà nước tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trả lời, giải quyết kiến nghị đối với nội dung nêu trên.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại