Hỗ trợ chi phí vệ sinh phòng dịch, tiêu độc, khử trùng dịch bệnh Covid - 19

Đề nghị hỗ trợ chi phí vệ sinh phòng dịch, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các cơ sở giáo dục; đơn vị kinh doanh vận tải hành khách


Trả lời


Sở Tài chính
Sở Tài chính (28-05-2020 08:21 AM)

1. Đối với kiến nghị, đề xuất của 40 doanh nghiệp hoạt động tư vấn du học theo tổng hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo:

Nội dung này xin được trả lời như sau:

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên các đơn vị này tạm ngưng hoạt động trong khi vẫn chi trả các chi phí tiền lương, tiền bảo hiểm của cán bộ, nhân viên, chi phí thuê văn phòng làm việc, thanh toán bảo hiểm y tế, chi phí thuê người phun 3 tiêu độc khử trùng nơi làm việc.

a) Về việc hỗ trợ đối với một số nội dung trên, đề nghị các đơn vị nghiên cứu, tiếp cận các gói hỗ trợ chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 Thủ tướng Chính phủ; cụ thể như:

- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

- Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương cho người lao động.

b) Đối với chi phí vệ sinh phòng dịch, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo các yêu cầu theo quy định trong quá trình tổ chức hoạt động. Đề nghị các doanh nghiệp hoạt động tư vấn du học chủ động sử dụng các nguồn kinh phí của đơn vị mình và cố gắng tiết kiệm các khoản chi khác để dành nguồn triển khai thực hiện.

Trường hợp các đơn vị này được trưng dụng để thực hiện cách ly y tế tập trung theo Văn bản của cơ quan có thẩm quyền, công tác vệ sinh phòng dịch, tiêu độc, khử trùng do các đơn vị thuộc ngành y tế chủ trì thực hiện.

2. Đối với hỗ trợ chi phí vệ sinh phòng dịch, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách:

Nội dung này xin được trả lời như sau:

Về chi phí nêu trên, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo các yêu cầu theo quy định trong quá trình hoạt động kinh doanh. Đề nghị các đơn vị chủ động sử dụng các nguồn kinh phí của đơn vị mình và cố gắng tiết kiệm các khoản chi khác để dành nguồn triển khai thực hiện.

Trường hợp trưng dụng phương tiện vận chuyển của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo Văn bản của cơ quan có thẩm quyền, công tác vệ sinh phòng dịch, tiêu độc, khử trùng do các đơn vị thuộc ngành y tế chủ trì thực hiện.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại