Tiếp cận với vốn vay được hỗ trợ cho các dự án khả thi

Tăng cường nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã nhằm giúp nhiều hợp tác xã tiếp cận với vốn vay được hỗ trợ cho các dự án khả thi

Trả lời


Sở Tài chính
Phòng Tài chính doanh nghiệp (16-10-2019 01:47 PM)

-  Thống nhất nội dung kiến nghị của Liên minh HTX về cho phép các cơ quan liên quan tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ hợp tác xã hàng năm về kế toán, quản trị kinh doanh cho HTX; gắn với việc tham quan học tập các mô hình hoạt động hiệu quả trong và ngoài tỉnh. Cụ thể, theo chức năng, năm 2019 Sở Tài chính đã tham mưu bố trí kinh phí đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ các HTX số tiền 1.030 triệu đồng, trong đó dự toán đầu năm 270 triệu đồng, kinh phí chương trình MTQG nông thôn mới 760 triệu đồng.

- Về kiến nghị nâng cao kinh phí đào tạo, tập huấn…: Căn cứ kế hoạch của cấp có thẩm quyền, dự toán của đơn vị và khả năng cân đối ngân sách, hàng năm Sở Tài chính sẽ tham mưu bố trí kinh phí đào tạo, tập huấn phù hợp, đảm bảo đúng chính sách, chế độ quy định.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại