Hỏi về ưu đãi trang trại nuôi lợn nái

1. Trại lợn nái cấp bố mẹ ở thôn Hợp Lý, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang chưa nằm trong quy hoạch phát triển vùng chăn nuôi tập trung công nghiệp đến năm 2020, nhưng được UBND tỉnh đồng ý cho phép UBND huyện Vũ Quang xây dựng trại lợn nái tại Công văn số 503/UBND-NL1 ngày 30/1/2015 thì có được hưởng các chế độ chính sách tại Nghị quyết 90/2014 ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh hay không?

2. Diện tích xây dựng trang trại lợn nái quy mô 300 nái trở lên quy định diện tích tối thiểu 3 ha ở đồng bằng, 5 ha ở miền núi. Nay trại ở miền núi có diện tích trên 4 ha mà dưới 5 ha thì có được hưởng chính sách tại nghị quyết số 90-2014 ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh hay không?  


Trả lời


Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (01-11-2018 08:11 AM)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh trả lời như sau: 

1. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Vũ Quang tại Văn bản số 908/UBND ngày 30/12/2014, tuy địa điểm do UBND huyện đề xuất xây dựng trang trại chăn nuôi lợn nái cấp bố mẹ có khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư không đảm bảo yêu cầu theo quy định để đưa vào Quy hoạch phát triển trang trại, vùng trang trại chăn nuôi lợn tập trung công nghiệp Hà Tĩnh đến năm 2020 (Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản số 5357/SNN-TY ngày 29/12/2014), nhưng để đáp ứng nhu cầu cung cấp con giống cho các cơ sở chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Vũ Quang, Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý cho phép UBND huyện Vũ Quang được xây dựng trang trại chăn nuôi lợn nái cấp bố mẹ tại khu vực khe Cây Sông, thôn Hợp Lý, xã Hương Minh tại Văn bản số 503/UBND-NL1 ngày 30/01/2015, với điều kiện UBND huyện Vũ Quang phải có cam kết và chịu trách nhiệm về các giải pháp đảm bảo môi trường theo quy định; trường hợp không đáp ứng các yêu cầu về môi trường phải có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo việc chăn nuôi không làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống sinh hoạt và môi trường trong vùng, nếu để xảy ra vi phạm về môi trường thì Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm trước nhân dân và Chủ tịch UBND tỉnh.

Do vậy, đối chiếu với Khoản 1, Điều 18 Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới và Điểm a, Khoản 1, Điều 21 Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, thì cơ sở nái cấp bố mẹ xây dựng tại thôn Hợp Lý, xã Hương Minh không thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, tùy vào điều kiện cụ thể của cơ sở cung cấp giống cho các xã miền núi, UBND huyện Vũ Quang trình UBND tỉnh xem xét về chủ trương được hưởng đặc thù chính sách theo Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh và Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh

2. Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 21 Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, quy định ‘‘cơ sở chăn nuôi lợn giống ngoại …, có diện tích tối thiểu 3ha ở đồng bằng, 5ha ở miền núi; … ’’ ; do vậy các cơ sở chăn nuôi ở miền núi có diện tích trên 4 ha mà dưới 5 ha không thuộc đối tưởng được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 90/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 và Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại