Kiến nghị của Chi nhánh Khách sạn Mường Thanh Hà Tĩnh liên quan đến chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP và QĐ 15/2020/QĐ-TTg

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 27/4/2020 về việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tập huấn hướng dẫn đến 216 xã, phường, thị trấn với 3.940 đại biểu là lãnh đạo các ban, ngành, cán bộ chuyên môn cấp huyện, cấp xã, bí thư, thôn trưởng các thôn xóm, khối phố tham gia tập huấn.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Phối hợp với Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn kịp thời, đầy đủ các văn bản, chế độ chính sách, các quy trình thủ tục hồ sơ liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Tuy vậy, đến nay vẫn chưa có người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương nào trong các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được hỗ trợ. Nguyên nhân:

Theo quy định của Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ đó là: Hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bo mức sống tối thiu, chịu ảnh hưng của dịch Covid-19;

Theo quy định của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện để xem xét, giải quyết chính sách hỗ trợ cho người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đó là: Doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31/3/2020).

Ngoài các quy định chung về điều kiện tiêu chuẩn, thủ tục hồ sơ, nhất là 02 quy định bắt buộc nêu trên, nên hầu hết các doanh nghiệp không đáp ứng được các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định của Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể tại Khách sạn Mường Thanh Hà Tĩnh, nếu đơn vị có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời gian dịch Covid-19 có đủ các điều kiện dưới đây sẽ được hỗ trợ theo quy định, cụ thể

(1) Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 30/6/2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2020 đến ngày 01/6/2020.

(2) Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.

(3) Làm việc tại doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 31/3/2020) do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

(4) Chưa được nhận các chính sách hỗ trợ khác theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ, quy trình thực hiện căn cứ vào quy định tại Quyết định số 2128/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh và Công văn số 886/SLĐTBXH-LĐVL ngày 29/4/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại