Đề nghị hỗ trợ trang thiết bị, máy móc, khoa học công nghệ tiên tiến cho các HTX

Đề nghị hỗ trợ trang thiết bị, máy móc, khoa học công nghệ tiên tiến giúp các HTX áp dụng công nghệ mới trong sản xuất nhằm đạt hiệu quả hơn (HTX Gia Phúc Can Lộc áp dụng tưới theo công nghệ 4.0; HTX Tân Phương Đông Can Lộc áp dụng máy bay không người lái trong việc bảo vệ thực vật cho cây trồng; HTX Nga Hải áp dụng Công nghệ của Israel trong sản xuất dưa lưới...)

Trả lời


Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ (18-10-2019 08:14 AM)

(1) Đối với kiến nghị của HTX Gia Phúc Can Lộc áp dụng tưới theo công nghệ 4.0: Đề nghị HTX căn cứ vào tình hình đầu tư thực tế và năng lực của đơn vị, nghiên cứu xây dựng hồ sơ đề nghị hỗ trợ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 (Hỗ trợ đầu tư máy móc, vật tư, thiết bị xây dựng hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước) hoặc khoản 2 Điều 8 (Hợp tác xã xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao) Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020 và Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh về việc quy định trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh.

Để thuận tiện trong quá trình tiếp cận chính sách đề nghị HTX liên hệ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để hướng dẫn về trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách này.

(2) Đối với kiến nghị của HTX Tân Phương Đông Can Lộc áp dụng máy bay không người lái trong việc bảo vệ thực vật cho cây trồng:

Đề nghị HTX căn cứ vào tình hình đầu tư thực tế và năng lực của đơn vị, nghiên cứu xây dựng hồ sơ đề nghị hỗ trợ như sau:

- Đối với trường hợp HTX mua máy móc, thiết bị: Đề nghị hỗ trợ kinh phí mua nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất thực hiện theo khoản 2 Điều 8 (Hợp tác xã xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao) Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020 và Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh về việc quy định trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh.

- Đối với trường hợp mua máy móc thiết bị kèm theo chuyển giao công nghệ: Đề nghị hỗ trợ thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ thiết bị theo khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh về phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Trình tự, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách được thực hiện theo Hướng dẫn liên ngành Sở Khoa học & Công nghệ và Sở Tài chính số 848/HDLN-SKHCN-STC ngày 12/9/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung thực hiện chính sách Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh (Có các văn bản liên quan kèm theo).

Đây là nội dung hỗ trợ sau đầu tư, HTX đầu tư và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo quy định hiện hành; mô hình ứng dụng chuyển giao công nghệ, thiết bị tiên tiến phát huy hiệu quả, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

(3) Đối với kiến nghị của HTX Nga Hải áp dụng công nghệ của Israel trong sản xuất dưa lưới:

Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang hỗ trợ HTX Nga Hải thực hiện “Dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhân rộng mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà màng theo chuỗi liên kết gắn với du lịch trải nghiệm tại xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân”, thời gian thực hiện dự án từ tháng 4/2019 đến 4/2020. Do đó, nội dung đề nghị hỗ trợ xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất dưa lưới của HTX nằm trong khuôn khổ Dự án nêu trên.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại