Chính sách hỗ trợ đầu tư và vướng mắc về thủ tục đất đai

Hội doanh nhân trẻ Hà Tĩnh có một số nội dung kiến nghị, đề xuất như sau:

- Tỉnh có chính sách hỗ trợ riêng ngoài các chính sách chung của nhà nước.

- Các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đang thực hiện thủ tục đầu tư nhưng có một phần diện tích đất do Nhà nước quản lý, không phải đến bù, giải phóng mặt bằng nên đang tạm phải dừng các thủ tục đầu tư nên ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư.

- Phổ biến rộng rãi các Chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid19 và hướng dẫn thực hiện.


Trả lời


Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư (04-06-2020 07:59 AM)

1. Các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Hà Tĩnh xác định phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã lành mạnh, hiệu quả, bền vững là mục tiêu quan trọng phát triển kinh tế tỉnh nhà; thời gian qua, Hà Tĩnh đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã bằng các văn bản cụ thể sau đây:

- Chương trình hành động số 739-CTr/TU ngày 31/8/2017 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Văn bản số 6862/UBND-KT1 ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh về triển khai các Chương trình hành động số 739-CTr/TU và số 740-CTr/TU ngày 31/8/2017 của Tỉnh ủy.

- Ban hành các Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; các Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ (nay là các Nghị quyết số 02/NQ-CP hằng năm của Chính phủ) về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó đề ra các chỉ tiêu cụ thể rút ngắn thời gian thủ tục khởi sự doanh nghiệp, các thủ tục về thuế, BHXH, hải quan, giấy phép xây dựng; tập trung các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm về cải cách hành chính, tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, hoàn thiện cơ chế chính sách.

- Triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện, tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng đồng bộ cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, đã tổng hợp thành “Bộ cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp” trên các lĩnh vực tại Văn bản số 7409//UBND-KT1 ngày 05/11/2019 của UBND, bao gồm:

+ Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

+ Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về Ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020;

+ Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo;

+ Nghị quyết số 123/2018/ NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020;

+ Nghị quyết số 91/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo;

+ Nghị quyết số 141/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về việc thông qua đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015 – 2020; Quyết định 3262/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2015-2020;

+ Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 24/9/2016 của HĐND tỉnh về phát triển thị trường khoa học công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo;

+ Nghị quyết số 71/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của HĐND tỉnh về việc Ban hành một số cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hà Tĩnh;

+ Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về Quy định một số chính sách phát triển Du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh về Quy định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 81/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách phát triển Du lịch Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo;

+ Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh về một số chính sách bảo vệ môi trường giai đoạn 2018-2020;

+ Nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh về một số cơ chế, chính sách đối với công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

+ Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh về Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

+ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 15/7/2017 của HĐND tỉnh về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ đầu tư phát triển Hà Tĩnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020;

+ Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Hà Tĩnh;

+ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 01/2/2016 của UBND tỉnh về Quy định về việc hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại Quỹ đầu tư phát triển tỉnh để đầu tư các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

Thời gian qua các chính sách đã có những hỗ trợ tích cực đối với các doanh nghiệp; tuy nhiên trước tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh, tỉnh đang chỉ đạo các sở, ngành rà soát lại các nội dung chính sách chưa được triển khai hoặc  đã được triển khai thực hiện nhưng đạt kết quả đạt thấp, xác định rõ nguyên nhân, nút thắt, tham mưu giải pháp tháo gỡ, sửa đổi, điều chỉnh (cả về quy trình, điều kiện hỗ trợ, cắt giảm thủ tục hành chính (không cần thiết) và chấn chỉnh trong khâu tổ chức thực hiện,...) để kịp thời hỗ trợ, giải ngân kinh phí, khuyến khích đầu tư mở rộng phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong thời tới, tỉnh sẽ chỉ đạo hoàn thiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp một cách đồng bộ, hiệu quả đảm bảo chính sách được hấp thu vào cuộc sống.

2. Phương án xử lý các vướng mắc liên quan đến thủ tục đất đai

Các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đang thực hiện thủ tục đầu tư nhưng có một phần diện tích đất do Nhà nước quản lý, không phải đến bù, giải phóng mặt bằng nên đang tạm phải dừng các thủ tục đầu tư nên ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư.

Đây là một thực tại chung trên cả nước về vướng mắc cơ sở pháp lý để lựa chọn nhà đầu tư sử dụng đất không phải GPMB, đất do Nhà nước quản lý, do còn có quan điểm trái chiều giữa các cơ quan thanh tra, kiểm toán và các bộ, ngành, địa phương về khái niệm “miễn” tiền thuê đất tại Luật Đất đai là miễn toàn bộ hay một phần và hình thức lựa chọn nhà đầu tư đối với khu đất hỗn hợp (có đất nhà nước quản lý và đất đã giao cho các tổ chức, cá nhân). Qua tổng hợp có 71 dự án vướng mắc ở nội dung trên, UBND tỉnh đã có Văn bản số 804/UBND- NL2 ngày 14/02/2020 để xử lý.

            Theo đó, có 28 dự án đã được tháo gỡ, tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo các nội dung được duyệt thuộc các trường hợp: (1) dự án thực hiện tại KKT, KCN, CCN; (2) dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; (3) dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư; dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.

Đối với 43 dự án không thuộc đối tượng tạm thời chưa áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại Văn bản số 804/UBND-NL ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh sẽ tiếp tục được rà soát, phân loại cụ thể;  khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai thì kịp thời áp dụng quy định, tập trung triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

3. Phổ biến rộng rãi các Chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid19 và hướng dẫn thực hiện.

Đề nghị UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện công bố, công khai nội dung các chính sách, giải pháp qua trang thông tin điện tử của ngành; Tập trung đẩy mạnh công tác rà soát phạm vi, đối tượng được hỗ trợ; Thực hiện các bước để hỗ trợ đến tận tay đối tượng bị ảnh hưởng.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại