Cải cách các thủ tục hành chính về đầu tư

Đề nghị tiếp tục cải cách thủ tục hành chính các bước xử lý hồ sơ của doanh nghiệp trong lĩnh vực chấp thuận đầu tư, thuê đất, tránh chồng chéo giữa các ngành, địa phương linh hoạt thời gian xử lý hồ sơ một cách nhanh nhất có thể để doanh nghiệp sớm triển khai đầu tư sản xuất kinh doanh

Trả lời


Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phòng Doanh nghiệp đầu tư (11-11-2019 03:46 PM)

Liên quan đến thủ tục doanh nghiệp và đầu tư, UBND tỉnh đã ban hành công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 5/7/2017 và nay được thay thế bởi Quyết định số 3501/QĐ-UBND ngày 23/10/2019. Bộ thủ tục hành chính này đã được công bố công khai, minh bạch, thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi muốn thực hiện các thủ tục liên quan về đầu tư, doanh nghiệp.

UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương luôn quan tâm và tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức; ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả xử lý thủ tục hành chính; tinh giản bộ máy... nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cá nhân, doanh nghiệp triển khai các hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh đúng quy định, hiệu quả, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại