Đề nghị chấp thuận thời gian thuê đất các dự án theo quy định hiện hành

Hiện nay UBND tỉnh chưa ban hành Bộ tiêu chí quy định cụ thể thời gian thuê đất cho loại hình, quy mô dự án đầu tư. Đề nghị chấp thuận thời gian thuê đất các dự án theo quy định tại Khoản 2 điều 43 của Luật Đầu tư năm 2015 và Khoản 3 điều 126 Luật Đất đai năm 2013

Trả lời


Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phòng Doanh nghiệp đầu tư (11-11-2019 03:44 PM)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng dự thảo bộ tiêu chí về xác định thời hạn thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 2716/SKHĐT-DNĐT ngày 30/10/2019.

Trong thời gian chưa ban hành bộ tiêu chí, việc xác định thời hạn thực hiện dự án sẽ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các quy định có liên quan, đảm bảo tính công bằng giữa các doanh nghiệp.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại