Cấp đất làm trụ sở cho HTX

Đề nghị tạo điều kiện để HTX được cấp đất để làm trụ sở vì hợp tác xã hoạt động công ích phục vụ không mang tính kinh doanh?

Trả lời


Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phòng Doanh nghiệp đầu tư (11-11-2019 03:34 PM)

Trường hợp Hợp tác xã Môi trường xã Cẩm Thành đề xuất thực hiện dự án xây dựng trụ sở, văn phòng, kho bãi... phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh của đơn vị, đề nghị HTX thực hiện hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Điều 33 Luật Đầu tư, cụ thể:

1. Hồ sơ dự án đầu tư gồm:

a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

b) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

d) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

đ) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

e) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật này gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Hồ sơ sau khi hoàn thiện nộp về Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh để thụ lý, giải quyết theo quy định; trong quá trình thực hiện, đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Hỗ trợ PTDN và XTĐT tỉnh để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trường hợp Hợp tác xã Môi trường xã Cẩm Thành đề xuất dự án phục vụ mục đích công ích, không vì mục tiêu kinh doanh (phi lợi nhuận) thì không thuộc phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Luật đầu tư nên không áp dụng hình thức chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của Luật đầu tư. Trong trường hợp này, đề nghị HTX làm việc, thống nhất với địa phương địa điểm xây dựng trụ sở đảm bảo phù hợp các quy hoạch, quy định, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để được xem xét cho thuê đất theo Luật Xây dựng (giới thiệu địa điểm khảo sát, lập quy hoạch xây dựng) và Luật Đất đai.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại