Về thời hạn hoạt động của dự án

Nhà đầu tư đề xuất thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm trong hồ sơ đề xuất đầu tư, nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo thẩm định, tham mưu UBND tỉnh thời hạn hoạt động của dự án là 20 năm. Đề nghị xem xét, đồng ý chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án với thời gian hoạt động là 50 năm

Trả lời


Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phòng Doanh nghiệp đầu tư (16-10-2019 02:31 PM)

Về nội dung này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 2128/SKHĐT-DNĐT ngày 27/8/2019 báo cáo, tham mưu UBND tỉnh về thời hạn hoạt động của dự án. UBND tỉnh cũng đã có chỉ đạo tại văn bản số 6404/UBND-KT2 ngày 05/9/2019 và Văn bản số 6634/UBND-KT1 ngày 07/10/2019 trong đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị chức năng và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ các quy định của pháp luật, tình hình thực tế của tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí quy định lựa chọn thời gian hoạt động của các dự án (diện tích, vốn đầu tư, sử dụng lao động, địa bàn đầu tư, ngành nghề đầu tư, môi trường, công nghệ…) trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang trong quá trình xây dựng bộ tiêu chí này, dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 20/10/2019.

Đối với các dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất đảm bảo các điều kiện liên quan, trong khi chưa ban hành quy định về tiêu chí để cấp thời hạn hoạt động của các Dự án thì trên cơ sở đề xuất của Nhà đầu tư, tham mưu đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai đảm bảo công bằng, khách quan và minh bạch.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại