Thủ tục đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu

Công ty cổ phần vận tải Thọ Lam dự định xây dựng 1 cửa hàng xăng dầu tại xã Sơn diệm, trên trục đường quốc lộ 8A để vừa phục vụ cho doanh nghiệp vừa kinh doanh xăng dầu. Công ty kính đề nghị quý Sở hướng dẫn các thủ tục để Công ty được biết , triển khai thực hiện. Xin chân thành cảm ơn


Trả lời


Bùi Việt Phú
Phó Trưởng phòng DN&ĐT (22-07-2019 03:04 PM)

Một số nội dung Doanh nghiệp cần nghiên cứu trước khi đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu trên quốc lộ 8A (Để biết thêm chi tiết DN liên hệ với đ/c Bùi Việt Phú ĐT 0983455758).

          1. Về hồ sơ thủ tục.

          Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩn, cụ thể như sau:

1.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh. Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh chuyển hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư trong vòng 8 giờ làm việc.

- Bước 2: Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức kiểm tra địa điểm phục vụ công tác thẩm định (nếu cần thiết) và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan.

- Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi cơ quan đăng ký đầu tư.

+ Cơ quan quản lý về đất đai chịu trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ; cơ quan quản lý về quy hoạch cung cấp thông tin quy hoạch để làm cơ sở thẩm định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Cơ quan đăng ký đầu tư.

- Bước 4: Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung báo cáo thẩm định gồm:

+ Thông tin về dự án: thông tin về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án;

+ Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

+ Đánh giá về ưu đãi đầu tư và điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư (đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư);

+ Đối với dự án đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

+ Đối với dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư (đánh giá nhà đầu tư có được sử dụng địa điểm đầu tư theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật đất đai hay không).

+ Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư.

- Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Quyết định chủ trương đầu tư gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư.

* Đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên quy định tại Khoản 2 Điều 31 Luật Đầu tư phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT thì khi lấy ý kiến thẩm định theo Bước 2, ngoài việc lấy ý kiến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các bước và nội dung khác thực hiện theo thủ tục chung.

1.2 Cách thức thực hiện:

- Hồ sơ nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Trụ sở Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ những ngày nghỉ, lễ theo quy định của pháp luật và được thực hiện theo thông báo của Trung tâm Hành chính công tỉnh..

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Ghi chú:

- Nếu nộp hồ sơ trực tiếp tại Trụ sở Trung tâm Hành chính công tỉnh trường hợp yêu cầu bản sao thì kèm theo bản gốc để đối chiếu.

b) Số lượng hồ sơ:04 bộ hồ sơ.

1.4. Thời hạn giải quyết:

- Trong thời hạn 13 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành hồ sơ thẩm định trình UBND tỉnh hoặc ban hành văn bản thông báo từ chối dự án đầu tư.

- Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hoàn thành hồ sơ thẩm định và tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh trả kết quả thụ lý hồ sơ cho nhà đầu tư.

1.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ;

- UNND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền;

1.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Nhà đầu tư trong nước (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:

- Dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua một trong các cách thức sau: (i) đấu giá quyền sử dụng đất, (ii) đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất hoặc (iii) nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Đối tượng này không bao gồm dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT phù hợp với quy hoạch.

- Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất. Đối tượng này không bao gồm dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT phù hợp với quy hoạch.

- Dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Báo cáo thẩm định kèm theo dự thảo Văn bản quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnhtheo mẫu II.1 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT hoặc Văn bản thông báo từ chối của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

1.8. Phí, Lệ phí: Không

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tưtheo Mẫu I.1; Đề xuất dự án đầu theo Mẫu I.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐTngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

Hồ sơ hợp lệ, đúng quy định theo Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo đầu tư tại Việt Nam.

 

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại