Về quy định quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, phúc lợi

Cty Ducon 100% vốn Đài Loan, đã đc cấp phép đầu tư và đang xin thành lập cty. Xin hỏi có qui định nào nói rõ là trích "Quỹ dự phòng tài chính, Quỹ khen thưởng, phúc lợi và các quĩ khác" phải là mấy %? nếu có xin quí Sở cho biết cụ thể qui định nào? điều mấy?. Nếu không có qui định này, thì chúng tôi có thể cắt bỏ nội dung này, không đưa vào điều lệ công ty có được không? xin cám ơn.

Trả lời


Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phòng Đăng ký kinh doanh (14-08-2018 09:51 PM)

Vấn đề công ty Ducon Hà Tĩnh hỏi, Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau: Việc soạn thảo Điều lệ Công ty, trích lập quỹ doanh nghiệp thực hiện theo điều 25 Luật Doanh nghiệp 2014; cụ thể, về chế độ thực hiện theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp. Việc trích lập quỹ với tỷ lệ % do doanh nghiệp (chủ sở hữu) quyết định.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại