Vướng mắc của các dự án khi phải đấu nối vào đường quốc lộ

1. Vướng mắc của các dự án khi phải đấu nối vào đường quốc lộ, đặc biệt là tuyến đường tránh thành phố, các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đang thực hiện thủ tục đầu tư và đang triển khai xây dựng.
2. Có chính sách hỗ trợ khoảng 3 tháng lương và các khoản nộp theo lương cho Ban Quản lý bến xe khách Hà Tĩnh.


Trả lời


Sở Giao thông vận tải
Văn phòng (19-05-2020 08:28 AM)

1. Vướng mắc của các dự án khi phải đấu nối vào đường quốc lộ, đặc biệt là tuyến đường tránh thành phố, các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đang thực hiện thủ tục đầu tư và đang triển khai xây dựng.

Vấn đề này Sở GTVT xin trả lời:

- Việc lập quy hoạch đấu nối, quy định khoảng cách đấu nối vào đường Quốc lộ được quy định tại Nghị định 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010 của Chính Phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Thông tư 50/2010/TT-BGTVT ngày 23/9/2015, 35/2017/TT-BGTVT, ngày 09/10/2017 của Bộ GTVT. Theo điều 21, TT50/2010/TT-BGTVT thì Khoảng cách tối thiểu giữa hai điểm đấu nối vào quốc lộ nằm ngoài khu vực nội thành, nội thị: đối với tuyến đường cấp I, cấp II không nhỏ hơn 5.000 mét, đối với đường cấp III không nhỏ hơn 1.500 mét, đối với đường cấp IV trở xuống không nhỏ hơn 1.000 mét;  Đối với các tuyến quốc lộ có dải phân cách giữa, có đủ quỹ đất để xây dựng làn chuyển tốc (phương tiện qua nút giao chỉ rẽ phải), khoảng cách giữa các điểm đấu nối liền kề dọc theo một bên tuyến được xác định theo cấp quy hoạch của đoạn tuyến dọc quốc lộ, cụ thể như sau: đối với tuyến đường cấp I, cấp II không nhỏ hơn 2.000 mét, đường cấp III trở xuống không nhỏ hơn 1.000 mét...” .

- Thực hiện các quy định năm 2010 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 05/04/2010 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối vào các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (chưa có Quốc lộ 15B, 8C, 281 do mới đưa lên quốc lộ);  năm 2015 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể các điểm đấu nối với quốc lộ 15B và các đường tỉnh (chưa có 8C và 281 do mới đưa lên Quốc lộ).

- Theo quy định tại Nghị định 11 và các Thông tư hướng dẫn thì chỉ các điểm đấu nối có trong quy hoạch mới được đấu nối trực tiếp vào Quốc lộ, các đấu nối còn lại phải đấu nối thông qua đường gom. Hiện nay, hệ thống đường gom dọc theo quốc lộ mới làm được rất ít (khoảng 200 m tại cụm công nghiệp Phù Việt, 200m tại cụm công nghiệp Cẩm Xuyên và một số đoạn ngắn ở cum công nghiệp Gia Lách).

- Trên toàn bộ đoạn tuyến đường Quốc lộ 1 tránh thành phố Hà Tĩnh dài 16,3Km chỉ được quy hoạch 11 điểm đấu nối trực tiếp (02 đấu nối vào đường Tỉnh ĐT 550, ĐT 553; 03 đấu nối đường huyện, 01 đấu nối đường liên xã; 04 đấu nối vào CHXD và 01 đấu nối vào Nhà máy bia Hà Tĩnh), số còn lại phải đấu nối qua đường gom.

Hiện tại trên đoạn tuyến QL1 tránh TP Hà Tĩnh có 03 đấu nối tạm thời đã hết hạn, 21 đấu nối trái phép đã được Cục quản lý đường bộ II nêu tại Báo cáo số 510/BC-ĐKT ngày 06/12/2019 và Kết luận số 1921/KLKT-CQLĐBII ngày 10/12/2019 về việc vi phạm đấu nối trên QL1 đoạn tránh TP Hà Tĩnh. Quá trình xin đấu nối tạm thời một số doanh nghiệp đã cam kết xây dựng đường gom, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

- Về việc xử lý các đấu nối trên tuyến đường Quốc lộ 1 tránh thành phố Hà Tĩnh, năm 2019 Sở GTVT đã có báo cáo UBND tỉnh tại Văn bản số 3761/SGTVT-KH1, và Văn bản số 3957/SGTVT-KH1.

Để giải quyết vấn đề đấu nối của các doanh nghiệp, đề nghị UBND tỉnh chủ trì, tổ chức cuộc họp để tìm giải pháp xây dựng đường gom đấu nối vào các vị trí đã có trong quy hoạch.

2. Có chính sách hỗ trợ khoảng 3 tháng lương và các khoản nộp theo lương cho Ban Quản lý bến xe khách Hà Tĩnh.

 Sở GTVT xin trả lời:

- Ban quản lý bến xe khách hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự chủ 100% kinh phí hoạt động thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh. Ban trực tiếp quản lý 07 bến xe gồm : Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Phố Châu, TT Kỳ Anh, Kỳ Lâm, Cẩm Xuyên, Hương Khê. Hiện tại Ban Quản lý bến xe có 21 viên chức. Năm 2019 Ban QL bến xe khách Hà Tĩnh có doanh thu cả năm là 2.859.429.156 đồng, tổng cần phải chi 3.168.133.657 đồng (thiếu 308.704.501 đồng cho trích khấu hao tài sản tại đơn vị) .

- Năm 2020, do thực hiện lệnh giản cách của Chính Phủ, các đơn vị vận tải khách ngừng hoạt động, Ban Quản lý bến xe khách Hà Tĩnh mất nguồn thu, ảnh hưởng lớn đến đời sống cán bộ công chức. Doanh thu 4 tháng đầu năm 674.026.361 đồng, tổng phải chi 4 tháng đầu năm là 696.525.286 đồng ( thiếu 22.498.925 đồng).

Tuy nhiên  đơn vị  không thuộc đối tượng hỗ trợ của Chính phủ quy định tại Nghị Quyết 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid 19 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg.

- Việc Ban Quản lý bến xe khách Hà Tĩnh đề nghị hỗ trợ 3 tháng lương và các khoản nộp theo lương là thiếu cơ sở để thực hiện và vượt quá thẩm quyền của Sở GTVT Hà Tĩnh;  để giảm bớt khó khăn cho đơn vị, Sở GTVT kính đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng nghiên cứu hỗ trợ đơn vị một số nội dung sau:

+ Có chính sách giảm tiền thuế, tạm thời chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn.

+ Có phương án hỗ trợ chi trả tiền lương, các khoản nộp theo lương cho cán bộ công nhân viên.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại