Hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm kiếm nguồn khách hàng

Đề nghị hỗ trợ xúc tiến thương mại, tìm kiếm nguồn khách hàng; Hỗ trợ quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường, đặc biệt là thực hiện tốt chính sách ưu tiên, hỗ trợ hàng hóa sản xuất trong tỉnh.


Trả lời


Sở Công thương
Văn phòng (21-05-2020 09:59 AM)

- Chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, ứng dụng thương mại điện tử phục vụ tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong tỉnh được quy định tại Điều 15, Nghị quyết 123/2018/NQ- HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh. Hàng năm, nguồn ngân sách tỉnh bố trí trên 3 tỷ đồng thực hiện nội dung này. Riêng năm 2019, đã giải ngân 1,56 tỷ đồng; năm 2020 dự kiến giải ngân trên 3 tỷ đồng cho hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, ứng dụng thương mại điện tử.

- Trong chương trình xúc tiến thương mại hàng năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá, phát triển thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm của tỉnh. Năm 2019 đã tổ chức Lễ hội cam và sản phẩm nông nghiệp của tỉnh lần thứ 3, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia trên 10 hội chợ trong và ngoài nước, tham gia các hội nghị kết nối cung-cầu cấp khu vực, trưng bày sản phẩm của tỉnh tại các sự kiện kinh tế, chính trị quan trọng như: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; Hội nghị phát triển kinh tế Miền Trung... Bên cạnh đó, hỗ trợ xây dựng các mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm của tỉnh gắn với thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

- Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử để hỗ trợ doanh nghiệp. Đưa vào vận hành và khai thác website thương mại điện tử xúc tiến thương mại, bán hàng sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của tỉnh tại địa chỉ: http://dacsan.hatinh.vn. Xây dựng, nâng cấp sàn giao dịch thương mại điện tử; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng bộ thương hiệu trực tuyến; xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc hàng hóa.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường được tỉnh tập trung trên các nội dung sau:

- Hỗ trợ xúc tiến thương mại trên môi trường điện tử. Phát huy hiệu quả sàn giao dịch thương mại điện tử (sàn do Sở Thông tin và Truyền thông quản trị tại địa chỉ hatinhtrade.gov.vn; sàn do Sở Công Thương quản trị tại địa chỉ http//hatiplaza.com), kết nối với trục quốc gia và các tham tán thương mại tại nước ngoài. Hỗ trợ doanh nghiệp, HTX của tỉnh xây dựng, quảng bá gian hàng tại sàn thương mại điện tử quốc tế Alibaba.com; xây dựng dữ liệu, in tem truy xuất nguồn gốc hàng hóa trên phần mềm truy xuất nguồn gốc nguồn gốc hàng hóa tỉnh tại địa chỉ truyxuatnguongocht.com.vn.

- Đẩy mạnh thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống như hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu; tổ chức Lễ hội sản phẩm của tỉnh năm 2020…v.v.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, ứng dụng thương mại điện tử phục vụ tiêu thụ sản phẩm sản xuất trong tỉnh được quy định tại Điều 15, Nghị quyết 123/2018/NQ- HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh.

- Hiện nay, Sở Công Thương đã có văn bản đề xuất hỗ trợ chi phí lãi vay, chi phí vận chuyển đối với hàng xuất khẩu và công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách hàng mới cho các doanh nghiệp xuất khẩu bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19; UBND tỉnh đang hoàn thiện đề án và xem xét hỗ trợ thời gian tới.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại