Chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu

Đề nghị tỉnh có các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp

Trả lời


Sở Công thương
Sở Công thương (31-10-2019 09:01 AM)

Từ năm 2011 đến năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu như: Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011, Quyết định số 65/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 quy định chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Nghị quyết số 91/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tiêu thụ một số sản phẩm chủ yếu sản xuất trong tỉnh đến năm 2020.

Từ cuối năm 2016 đến nay, theo định hướng phát triển chung, các chính sách hỗ trợ tỉnh được tích hợp, không ban hành chính sách hỗ trợ riêng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu. Tuy nhiên, vẫn có hệ thống chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại, ứng dụng thương mại điện tử phục vụ tiêu thụ nông sản; chính sách hỗ trợ chi phí vận chuyển, bao bì đóng gói sản phẩm hàng hóa… cho các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn (quy định tại Điều 17 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới và chỉnh trang đô thị Hà Tĩnh năm 2017-2018 và Điều 15 Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 31/12/2018 của HĐND tỉnh quy định chính sách khuyến khích nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới, đô thị tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2020); theo đó, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp đã nghiên cứu, đề xuất và được UBND tỉnh hỗ trợ.

- Bên cạnh các chính sách hỗ trợ chung của tỉnh, Sở Công Thương thường xuyên tổ chức các Hội nghị phổ biến kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế, quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa, thông tin đến các doanh nghiệp các nội dung liên quan đến thị trường, yêu cầu kỹ thuật, quy định về quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa nhằm nâng cao tính chủ động, phòng ngừa ứng phó với sự canh tranh của hàng hóa nhập khẩu, hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, tận dụng các ưu đãi của các Hiệp định  nhằm tạo lợi thế cho sản phẩm xuất khẩu của Hà Tĩnh…

Một số nội dung UBND tỉnh đã hỗ trợ công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh trong thời gian qua:

 

Chính sách hỗ trợ

Số tiền hỗ trợ

Nội dung hỗ trợ

QĐ 09/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011

871 triệu đồng

Hỗ trợ lãi suất thu mua, dự trữ nguyên liệu phục vụ xuất khẩu (165 triệu đồng), Lãi xuất dự án đầu tư nâng cấp kho lạnh, dây chuyền sản xuất (166 triệu đồng), Hỗ trợ lãi suất thu mua, dự trữ nguyên liệu phục vụ xuất khẩu (522 triệu đồng)

QĐ 65/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012

474,980 triệu đồng

Hỗ trợ lãi suất thu mua, dự trữ nguyên liệu phục vụ xuất khẩu (432 triệu đồng), Lãi suất vay đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất (32,680 triệu đồng), Hỗ trợ XTTM (10,300 triệu đồng)

QĐ 62/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014

2.578,950 triệu đồng

Chi phí thu mua nguyên liệu phục vụ chế biến XK (1.697,702 triệu đồng), Chi phí vận chuyển hàng hóa sản xuất trong tỉnh đi tiêu thụ ngoài tỉnh (107,402 triệu đồng), Hỗ trợ chi phí bao bì, đóng gói sản phẩm (450 triệu đồng), Chi phí đầu tư, mua sắm (75,240 triệu đồng), Hỗ trợ chi phí mặt hàng mới, thị trường m ới (100 triệu đồng)

NQ 86/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

200 triệu đồng

Hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho cơ sở sản xuất

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại