Kiến nghị việc bàn giao mặt bằng sạch và thực hiện các hạng mục ngoài hàng rào chậm

Nội dung 1: Thành phố không bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư (mặc dù đã có 2 văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh yêu cầu thành phố Hà Tĩnh giải quyết bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư).

Nội dung 2: Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào đến nay thành phố triển khai chậm và chưa thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành và thành phố sớm giải quyết những nội dung trên để chủ đầu tư thực hiện dự án có kết quả.


Trả lời


UBND Thành phố Hà Tĩnh
UBND Thành phố Hà Tĩnh (15-08-2018 09:18 AM)

Về nội dung 1:

Công ty TNHH chế biến gỗ và TM Hào Quang được UBND tỉnh cho phép khảo sát địa điểm quy hoạch mở rộng xây dựng khu thương mại dịch vụ, thể thao và giải trí tại địa điểm phường Văn Yên, thành phố Hà Tĩnh tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2015. Ngày 03/02/2015, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch mặt bằng sử dụng đất dự án.

Sau khi có Quyết định của UBND tỉnh, UBND thành phố có Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 thành lập Tổ công tác kiểm đếm, tính toán giá trị bồi thường, hỗ trợ dự án. Tổ công tác đã phối hợp với UBND phường Văn Yên tiến hành khảo sát, kiểm đếm khối lượng, tài sản công trình, vật kiến trúc bị ảnh hưởng của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 1 Hà Tĩnh theo đúng quy định và tiến hành áp giá làm cơ sở để các đơn vị liên quan tiến hành thỏa thuận việc bồi thường, hỗ trợ.

- Khảo sát lần 1: Do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 1 Hà Tĩnh không cung cấp được các hồ sơ liên quan đến việc xác định giá trị còn lại của công trình, tài sản bị thiệt hại nên Tổ công tác đã tiến hành họp và thống nhất xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ là: 591.590.888 đồng. Sau khi công khai số liệu bồi thường, hỗ trợ thì Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 1 Hà Tĩnh không đồng ý với giá trị bồi thường, hỗ trợ trên.

- Khảo sát lần 2: Vì hai doanh nghiệp không thỏa thuận, thống nhất nên UBND thành phố đã tổ chức cuộc họp và ra Thông báo kết luận số 98/TB-UBND ngày 28/8/2015. Thực hiện Thông báo kết luận số 98/TB-UBND, Tổ công tác đã tiến hành họp và xác định lại mức bồi thường, hỗ trợ đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 1 Hà Tĩnh, với giá trị bồi thường, hỗ trợ là 810.903.698 đồng (có tính đến giá trị xây dựng mới của công trình bị thiệt hại theo Điều 13 – Quyết định 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh, nhưng Công ty TNHH Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng I Hà Tĩnh vẫn không thống nhất được.

Thực hiện Công văn số 4833/UBND-XD1 ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh về việc giao UBND thành phố GPMB thực hiện dự án; để giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, UBND thành phố đã thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ & tái định cư dự án để xác định giá trị nhà, công trình bị ảnh hường làm căn cứ trình thẩm định và phê duyệt theo đúng quy định tại Quyết định số 75/2014/QĐ-UBND ngày 03/11/2014 của UBND tỉnh.

Về nội dung 2:

Hạ tầng ngoài hàng rào dự án Khu thương mại dịch vụ và thể thao giải trí Công ty TNHH chế biến gỗ và thương mại Hào Quang được UBND tỉnh đồng ý chủ trương đầu tư tại Công văn số 1960/UBND-XD1 ngày 07/5/2015 gồm 03 dự án: 1. Đường bao sông Cụt đoạn nối đường 26/3 đến đường Nguyễn Trung Thiên, 2. Đường  từ đường Nguyễn Chí Thanh đia qua sông Cụt vào khu thương mại và dịch vụ, 3. Đường Nguyễn Biên. UBND thành phố báo cáo quá trình chuẩn bị đầu tư đối với các dự án ngoài hàng rào dự án Khu thương mại và dịch vụ, tiến độ đến nay như sau:

1. Dự án Đường bao sông Cụt đoạn nối đường 26/3 đến đường Nguyễn Trung Thiên:

- Ngày 11/5/2015, UBND thành phố giao Ban quản lý công trình thành phố chuẩn bị và thực hiện đầu tư hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án tại Công Văn số 818/UBND-TCKH.

- Ngày 14/5/2015, UBND thành phố trình UBND tỉnh xin phê duyệt chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 86/TTr-UBND.

-  Ngày 03/7/2015, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2589/QĐ-UBND.

- Ngày 17/9/2015, Ban quản lý công trình thành phố trình UBND thành phố phê duyệt Đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật tại Tờ trình 120/TTr-BA.

- Ngày 09/10/2015, UBND thành phố phê duyệt Đề cương nhiệm vụ khảo sát, lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật tại Quyết định số 2384/QĐ-UBND.

- Ngày 12/10/2015, Ban quản lý công trình thành phố trình xin chỉ định thầu tư vấn khảo sát lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật tại Tờ trình số 127/TTr-BA.

2. Dự án Đường từ đường Nguyễn Chí Thanh đi qua sông Cụt vào khu thương mại và dịch vụ:

- Ngày 11/5/2015, UBND thành phố giao Ban quản lý công trình thành phố chuẩn bị và thực hiện đầu tư hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án tại Công Văn số 818/UBND-TCKH.

- Ngày 16/6/2015, Ban quản lý công trình thành phố trình xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch bổ sung tại Tờ trình số 84/TTr-BA.

- Ngày 31/7/2015, UBND thành phố trình Sở Xây dựng điều chỉnh quy hoạch phân lô đất CX 1.1 thuộc quy hoạch chi tiết phường Văn Yên tại Tờ trình số 168/TTr-UBND.

- Ngày 25/9/2015, Sở Xây dựng thống nhất và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ lô đất CX 1.1 thuộc quy hoạch chi tiết phường Văn Yên tại Văn bản số 1419/SXD-KTQH.

- Ngày 01/10/2015, UBND tỉnh có ý kiến điều chỉnh một số nội dung.

- Hiện nay, UBND thành phố đang hoàn thiện lại hồ sơ để trình UBND tỉnh.

3. Dự án Đường Nguyễn Biên:

Tại Công văn số 1960/UBND-XD1 ngày 07/5/2015 của UBND tỉnh, giao UBND thành phố tự cân đối nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình Đường Nguyễn Biên.

Hiện nay, ngân sách thành phố hết sức khó khăn chưa cân đối được, nợ đọng XDCB còn nhiều, do đó UBND thành phố đã có văn bản số 1262/UBND-TCKH ngày 07/7/2015 xin tỉnh hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng tuyến đường Nguyễn Biên, nhưng đến nay chưa có văn bản phúc đáp của UBND tỉnh.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại