Thành Phố Hà Tĩnh

Nội dung 1: Thành phố không bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư (mặc dù đã có 2 văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh yêu cầu thành phố Hà Tĩnh giải quyết bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư).Nội dung 2: Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào đến nay thành phố triển khai chậm và chưa thực hiện. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành và thàn...
Chi tiết...


1 - 1 của ( 1 ) hồ sơ