BQL Khu Kinh tế

Từ 01/9/2016 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13 có hiệu lực, Khu kinh tế CK Cầu Treo không còn được coi là Khu phi thuế quan. Vậy, DN có thể đầu tư xây dựng Khu phi thuế quan (có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải q...
Chi tiết...1 - 2 của ( 2 ) hồ sơ