Xem xét tăng mức lương cơ sở trong lập dự toán xây dựng

Đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh tăng mức lương cơ sở trong lập dự toán công trình xây dựng bình quân ở các khu vực trên địa bàn tỉnh


Trả lời


Sở Xây dựng
Sở Xây dựng (11-11-2019 04:02 PM)

    Về việc đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh tăng mức lương cơ sở trong lập dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; nội dung này, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh tại Công văn số 2011/SXD-KT&VLXD ngày 10/9/2019. Cụ thể:

Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng và kết quả khảo sát thực tế của tổ công tác liên ngành, Sở Xây dựng đã có báo cáo xin ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1613/SXD-KT&VLXD ngày 18/7/2019. Theo đó, Bộ Xây dựng đã xem xét hồ sơ khảo sát nhân công và có Công văn số 1818/BXD-KTXD ngày 02/8/2019, thống nhất về nguyên tắc điều chỉnh tăng mức lương cơ sở trong lập dự toán xây dựng công trình như đề xuất của Sở Xây dựng, mức tăng cụ thể phải căn cứ vào kết quả khảo thực tế theo hướng dẫn của Thông tư số 05/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Để thống nhất về mức tăng phù hợp, Sở Xây dựng đã có Công văn số 1735/SXD-KT&VLXD ngày 05/8/2019, lấy ý kiến các Sở có liên quan về đề xuất mức tăng lương cơ sở cụ thể. Theo đó, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có Công văn số 1780/SLĐTBXH-LĐVL ngày 09/8/2019, thống nhất điều chỉnh tăng theo lộ trình, trong đó năm 2019, điều chỉnh tăng 15% và sau đó những năm tiếp theo mỗi năm tăng 5-7%; Sở Tài chính có Công văn số 3118/STC-TCĐT ngày 22 tháng 8 năm 2019, thống nhất mức điều chỉnh tăng năm 2019 là 15% và các năm thiếp theo tăng từ 4-6% cho đến khi Bộ Xây dựng có quy định mới.

Về đơn giá nhân công trong dự toán công trình xây dựng, từ năm 2016 đến nay, được áp dụng theo mức lương cơ sở công bố kèm theo Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế về số liệu thanh toán lương cho công nhân trực tiếp của một số doanh nghiệp xây dựng và một số công nhân xây dựng lao động trực tiếp trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh, kết quả mức lương bình quân thực tế thị trường so với mức lương đang lập trong dự toán hiện hành thì mức tăng bình quân là 54%. Đối với, mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ từ năm 2016 đến nay cũng đã được tăng lên 20,27% đối với Vùng III (thành phố Hà Tĩnh và Thị xã Kỳ Anh), Vùng IV là 21,66% (các khu vực còn lại). Còn mức lương cơ sở của cán bộ công chức, viên chức từ năm 2016 đến nay cũng tăng là 23,14%.

Về tình hình điều chỉnh nhân công của các tỉnh, thành phố trên cả nước đến nay mới thực hiện điều chỉnh gồm UBND thành phố Hà Nội (Quyết định số 189/QĐ-UBND ngày 10/01/2019), UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Hướng dẫn số 13460/HD-UBND ngày 28/12/2018), UBND tỉnh Bình Dương (Công văn số 4814/UBND-KTN ngày 10/10/2018), mức điều chỉnh của các tỉnh được tổng hợp theo bảng sau:

Bảng 1:

TT

Tỉnh, thành phố

Lương cơ sở đang áp dụng(VNĐ)

Vùng I

Vùng II

Vùng III

Vùng IV

 

Theo Thông tư

05/2016/TT-BXD

2.350.000÷

2.530.000

2.150.000÷

2.320.000

2.000.000÷

2.154.000

1.900.000÷

2.050.000

1

Hà Nội

2.350.000

2.150.000

 

 

2

Bà Rịa-Vũng Tàu

2.530.000

2.320.000

2.154.000

 

3

Bình Dương

2.350.000

2.320.000

 

 

4

Hà Tĩnh

 

 

2.050.000

2.050.000

Bảng 2:

TT

Tỉnh, thành phố

Mức lương sau khi điều chỉnh(VNĐ)

Vùng I

Vùng II

Vùng III

Vùng IV

1

Hà Nội

 

2.423.991÷

2.529.861

Kđc=1.054

2.252.789

Kđc=1.049

 

 

2

Bà Rịa-Vũng Tàu

(Trừ Côn Đảo)

2.530.000

Kđc=1.077

2.320.000

Kđc=0.987

1.975.218

Kđc=0.917

 

3

Bình Dương

2.378.200

Kđc=1.012

2.447.600

Kđc=1.055

 

 

4

Hà Tĩnh

 

 

2.154.000

Kđc=1.05

2.132.000

Kđc=1.04

Từ nội dung nêu trên và so sánh mức tăng lương cơ sở của các tỉnh, thành phố ở Bảng 1 và Bảng 2, để đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong hoạt động xây dựng phù hợp với thực tế thị trường, căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 3,  Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng, khả năng cân đối nguồn vốn đảm bảo không làm vượt tổng mức đầu tư đối với các dự án đã phê duyệt và trên cơ sở ý kiến của Sở Tài chính, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tại các văn bản nói trên, Sở Xây dựng đề nghị UBND cho phép điều chỉnh tăng mức lương cơ sở trong lập dự toán công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh như bảng dưới đây:

TT

Các địa bàn

Mức tăng so với lương cơ sở

1

Vùng III (Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh)

5%

2

Vùng IV(các Huyện, Thị còn lại)

4%

Với mức đề xuất trên sẽ làm tăng tổng mức đầu tư dự án dưới 2%, sẽ đảm bảo điều chỉnh trong phạm vi chi phí dự phòng (5% ÷ 10%) của các dự án đã và đang thực hiện đầu tư, mặt khác xét trên mặt bằng chung của các tỉnh, thành phố đã thực hiện điều chỉnh là hợp lý. Tuy nhiên, so với lương bình quân thực tế trên thị trường vẫn chưa thể đáp ứng, nên hàng năm sẽ xem xét điều chỉnh dần về gần với mức lương bình quân trên thị trường.

Đến nay UBND tỉnh chưa có ý kiến chỉ đạo cụ thể, tuy nhiên hiện nay Bộ Xây dựng có dự thảo các thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ, trong đó có thông tư hướng dẫn về xác định giá nhân công và mức lương cơ sở mới trong thông tư phù hợp với đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 2011/SXD-KT&VLXD.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại