Về các dự án tạo qũy đất đô thị từ nguồn thu đấu giá, xét giao đất ở

Hiện nay phần lớn nguồn thu ngân sách thành phố phụ thuộc vào nguồn thu từ đấu giá và xét giao đất ở; tuy vậy hiện nay các dự án tạo quỹ đất trên địa bàn thành phố, thị xã còn có vướng mắc về công tác thẩm định dự án tại Sở Xây dựng. Đề nghị tỉnh chỉ đạo xem xét, giải quyết

Trả lời


Sở Xây dựng
Sở Xây dựng (08-11-2019 08:35 AM)

Thời gian qua UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường kinh doanh; để góp phần nâng cao trách nhiệm công vụ, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó có giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ công; công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng đã được các sở, ngành xử lý rút ngắn về thời gian, chất lượng hồ sơ được nâng lên rõ rệt. Việc một số dự án tạo quỹ đất trên địa bàn thành phố, thị xã còn có vướng mắc về công tác thẩm định dự án tại Sở Xây dựng như cử tri có ý kiến là do chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định về chủ trương đầu tư xây dựng dự án, cụ thể: Đây là Dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo Khoản 8 Điều 3 Luật Nhà ở ngày 25/11/2014; tuy nhiên, UBND cấp huyện phê duyệt chủ trương đầu tư là chưa phù hợp với quy định tại Luật Nhà ở ngày 25/11/2014 và Nghị định số 99/2015/NĐCP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở; mặt khác, một số dự án có quy mô từ 01ha đến 5ha (khu vực thành phố, thị xã, thị trấn, khu kinh tế) nhưng UBND cấp huyện chưa xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy theo quy định tại Quyết định số 654-QĐ/TU ngày 03/4/2018 về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Vì vậy, chưa đảm bảo điều kiện để thẩm định, phê duyệt. Thực tế hiện nay, việc áp dụng các dự án tạo quỹ đất trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố, thị xã nói riêng áp dụng các quy định tại Luật Nhà ở ngày 25/11/2014 sẽ tạo sự khó khăn, vướng mắc cho các địa phương và còn có sự chồng chéo với một số Luật như: Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014, Luật Đất đai ngày 29/11/2013... Việc này UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng rà soát, góp ý và tham mưu đề xuất Chính phủ điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại