Sở Xây dựng

Cho doanh nghiệp xin hỏi: Hiện công ty đang thiết kế BVTC một dự án Lĩnh vực Công trình phát triển nông nghiêp phát triển nông thôn có tổng xây lắp khoảng 42 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp có 3 hạng mục thuộc 3 lĩnh vực khác nhau như: Giao thông 20 tỷ, Thuỷ lợi 18 tỷ, Điện 4 tỷ. Doanh nghiệp xin hỏi: - Chi phí thiết kế được tính như thế nào cho...
Chi tiết...


Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư. Tại Muc 2, chương IV (điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn) thì đối với những doanh nghiệp chưa đủ số lượng người xếp hạng III (ví dụ như thiết kế và giám sát thi công) thì phạm vi hoạt động thế nào? Nếu tuyển đủ số lượng ít nhất thì doanh nghiệp chưa thể sống được, còn...
Chi tiết...


1 - 3 của ( 3 ) hồ sơ