Về quảng cáo trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Cổng (trang) thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước có được Quảng cáo Thương mại không? Văn bản pháp lý nào qui định?

Trả lời


Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông (04-09-2018 03:01 PM)

I.  Theo Luật Quảng cáo

Tại “Điều 23. Quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử

1. Quảng cáo trên báo điện tử phải tuân theo các quy định sau:

a) Không được thiết kế, bố trí phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin;

b) Đối với những quảng cáo không ở vùng cố định, phải thiết kế để độc giả có thể chủ động tắt hoặc mở quảng cáo, thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo tối đa là 1,5 giây.

2. Quảng cáo trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có phát sinh doanh thu quảng cáo tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều này.

II. Theo Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/ 2006, Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước không quy định về việc cấm quảng cáo thương mại trên Cổng (trang) thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước.

Như vậy, cơ quan nhà nước được phép quảng cáo thương mại trên Cổng (trang) thông tin điện tử của cơ quan mình nhưng phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; nghiêm cấm quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định.

Để thực hiện đúng quy định của pháp luật, đề nghị quý cơ quan tìm hiểu cụ thể tại Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21 tháng 6 năm 2012; Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ; Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại