Đề xuất phương thức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Đề xuất phương thức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo hướng giảm bớt gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp, vì mức nộp tiền cấp quyền hiện nay là khá cáo


Trả lời


Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường (28-10-2019 08:46 AM)

Theo quy định tại khoản 1 Điều 77 Luật khoáng sản, Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được quy định cụ thể tại Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ. Theo quy định, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tính theo công thức T = Q x G x K1 x K2 x R, trong đó G là giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; việc xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Điều 7 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013) là theo giá tính thuế tài nguyên do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng, công bố tại thời điểm tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Do từ năm 2014 - 2017, việc xác định thông số (G) không có thông tư hướng dẫn cụ thể, nên Sở Tài nguyên và Môi trường đang tạm xác định là “giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bằng giá tính thuế tài nguyên” để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Hiện nay, Thông tư số 38/2017/TT-BTNMT ngày 16/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2017 và Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 được thay thế bởi Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2019. Trong đó, thông số (G) được quy định cụ thể là: G = Gtn x K (Trong đó: G là giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đơn vị tính là đồng/đơn vị trữ lượng; Gtn là giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành, đơn vị tính là đồng/đơn vị sản phẩm tài nguyên; K là hệ số quy đổi).

Sau khi có thông tư hướng dẫn về phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, năm 2018 Sở đã tính lại và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ năm 2014 lại nay. Theo đó, số tiền cấp quyền sẽ tăng lên so với cách tính từ năm 2017 trở về trước do “giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bằng giá tính thuế tài nguyên nhân với hệ số quy đổi”. Như vậy, về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện theo đúng quy định. Thời gian qua, Hội Doang nghiệp Thị xã Kỳ Anh và một số doanh nghiệp đã kiến nghị sửa đổi Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 theo hướng giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bằng giá tính thuế tài nguyên ( không nhân với hệ số quy đổi ) và trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bằng trữ lượng khai thác nhằm tính toán chi phí hợp lý cho doanh nghiệp. Nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu, tổng hợp đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường nhưng hiện nay vẫn không được chỉnh sửa trong nội dung Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại