Về tiêu chuẩn, quy chuẩn nước thải trong nuôi tôm

Đề xuất cho áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn nước thải trong nuôi tôm theo tiêu chuẩn chất thải nông nghiệp, không áp dụng theo tiêu chuẩn chất thải công nghiệp như hiện tại?


Trả lời


Sở Tài nguyên và Môi trường
Chi cục Bảo vệ môi trường (25-10-2019 09:00 AM)

Về nội dung này, ngày 20/8/2019 Công ty TNHH Sao Đại Dương Hà Tĩnh đã có văn bản số 68/CV-CT ngày 28/8/2019 gửi UBND tỉnh; trên cơ sở đó UBND tỉnh đã có văn bản số 5758/UBND-NL giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương liên quan rà soát, đánh giá lại các quy định pháp luật, điều kiện thực tiễn và việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trong nuôi tôm hiện nay; những khó khăn, vướng mắc, bất cập và đề xuất phương án xử lý. Qua tổng hợp ý kiến của các sở ngành và địa phương liên quan, đối chiếu với các quy định của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 2661/STNMT-CCMT ngày 10/9/2019 báo cáo UBND tỉnh đồng thời phúc đáp kiến nghị của Công ty TNHH Sao Đại Dương Hà Tĩnh (Văn bản cũng đã gửi qua đường bưu điện đồng thời gửi bản file qua email cho Công ty). Theo đó đã khẳng định việc áp dụng QCVN 40:2011/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp đối với các cơ sở nuôi trồng thủy sản là phù hợp và đúng quy định của pháp luật; tuy nhiên, trong QCVN 40:2011/BTNMT chỉ lựa chọn một số thông số phù hợp để áp dụng đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản (NTTS); đồng thời Sở cũng đã đề  xuất UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng quy chuẩn kỹ thuật môi trường địa phương về nước thải trong NTTS trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đã có văn bản số 6225/UBND-NL ngày 19/9/2019 thống nhất nội dung báo cáo và đề xuất của Sở TN&MT đồng thời giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu thành lập Ban soạn thảo quy chuẩn địa phương nêu trên; trước mắt khi chưa ban hành quy chuẩn địa phương, giao Sở TN&MT chủ trì đề xuất lựa chọn một số thông số ô nhiễm đặc trưng để áp dụng trong giám sát nước thải nuôi tôm mặn, lợ trên địa bàn tỉnh gửi Sở KH&CN để soát xét, tham mưu UBND tỉnh. Theo đó, Sở TN&MT đã có văn bản gửi Sở KH&CN đề xuất lựa chọn 09 thông số ô nhiễm đặc trưng để áp dụng trong giám sát nước thải nuôi tôm mặn, lợ trên địa bàn (khi chưa ban hành được quy chuẩn địa phương).

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại