UBND Thành phố Hà Tĩnh

Đề nghị tỉnh quan tâm bố trí ngân sách để hỗ trợ thanh toán kịp thời nợ XDCB các công trình, tạo điều kiện cho doanh nghiệp để thu hồi vốn và tiếp tục phát triển kinh doanh.

Trả lời


Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phòng Đăng ký kinh doanh (31-05-2018 09:51 PM)

Thực hiện Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ, Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh đang xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với tiêu chí ưu tiên bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng (ưu tiên cho các dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán) nhưng chưa bố trí đủ vốn; các dự án chuyển tiếp bố trí theo tiến độ được phê duyệt; chỉ khởi công mới số vốn còn lại sau khi bố trí cho các nội dung nói trên.

Như vậy, việc thanh toán nợ đọng XDCB sẽ được tỉnh ưu tiên xử lý dứt điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Thực tế như năm 2016, UBND tỉnh không bố trí nguồn ngân sách địa phương để khởi công mới dự án nào mà tập trung bố trí thanh toán nợ, các khoản ứng trước và các dự án chuyển tiếp để sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại