UBND Thành phố Hà Tĩnh

Tiếp tục có các chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp mới thành lập) phát triển sản xuất kinh doanh như: chính sách về vốn, đất đai .... hỗ trợ các doanh nghiệp trong vấn đề tiếp cận công nghệ mới

Trả lời


Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư (06-06-2018 10:40 AM)

Hiện nay, tỉnh đang tập trung rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh giai đoạn 2011 – 2015 để bổ sung, sửa đổi các chính sách cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo nguồn lực thực hiện trong giai đoạn tới, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển.  

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại