UBND Thành phố Hà Tĩnh

Quan tâm đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị, tạo thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh

Trả lời


Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư (06-06-2018 10:41 AM)

Để xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại II, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 28/6/2016 về một số cơ chế chính sách, tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2018, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 2139/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 về Đề án xã hội hóa huy động nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2018. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung huy động tối đa nguồn lực, trong đó nguồn vốn xã hội hóa là chủ yếu và cho thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tạo nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phục vụ xây dựng thành phố Hà Tĩnh đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2018.  

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại