Liên minh Hợp tác xã tỉnh

Đề nghị trong thời gian HĐND tỉnh chưa ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 122/2010/NQ-HĐND ngày 30/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010-2015 thì vẫn cho áp dụng cơ chế chính sách của Nghị quyết 122 để hỗ trợ cho các HTX (đặc biệt là chính sách hỗ trợ thành lập mới, hỗ trợ ô tô chở rác, hỗ trợ cán bộ đào tạo dài hạn)

Trả lời


Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư (31-05-2018 09:56 PM)

Tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, UBND tỉnh đã trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đề án Phát triển kinh tế tập thể Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa được thông qua do nguồn kinh phí thực hiện Đề án lớn trong khi điều kiện ngân sách tỉnh còn khó khăn. Việc tiếp tục áp dụng cơ chế chính sách của Nghị quyết 122 để hỗ trợ cho các HTX khi chưa được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế là trái quy định.

Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 – 2020 với nhiều chính sách hỗ trợ HTX như: hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của HTX; chính sách riêng đối với HTX nông, lâm, ngư, diêm nghiệp. Đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, hưỡng dẫn các HTX tiếp cận các chính sách nêu trên.

Trả lời nhanh

 Thư của bạn đã được gửi thành công, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn càng sớm càng tốt. Cảm ơn bạn!
Lỗi: Vui lòng thử lại